De Miljoenennota bevat dit jaar veel investeringen die de goedkeuring van de Unie van Waterschappen kunnen wegdragen (foto: ministerie van Financiën / Valerie Kuypers).

In een reactie op de Troonrede, de Miljoenennota en het nieuwe Deltaprogramma spreekt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, zijn tevredenheid uit over de ‘bestendige lijn in het waterbeleid’. De Unie van Waterschappen roept de minister op om in het aangekondigde Investeringsfonds voldoende middelen beschikbaar te stellen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

De uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, zetten het werk van de waterschappen volgens Van der Sande op scherp. “Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland veilig en bewoonbaar te houden. De scenario’s gaan uit van zeespiegelstijging en frequenter extreem weer. De praktijk laat zien dat droogte en wateroverlast al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade leiden. Om te kunnen blijven zorgen voor stevige dijken en voldoende, schoon water moeten we als waterschappen dan ook alle zeilen bijzetten. Daarbij zijn investeringen nodig voor de lange termijn.”

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland
De waterschappen zeggen vertrouwen te putten uit de samenwerking met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die volgens hen veel aandacht heeft voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Ook is de Unie te spreken over het op Prinsjesdag gepresenteerde Deltaprogramma 2020, dat onder meer vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. “Om Nederland de best beschermde delta in de wereld te laten blijven, is vooruitkijken nodig. De waterschappen steunen deze aanpak: anticiperen op veranderende omstandigheden zit in het DNA van de waterschappen.”

Extra miljoenen voor Delta-aanpak Waterkwaliteit
Wat betreft de waterkwaliteit constateert de Unie ‘dat het steeds beter gaat, maar we zijn er nog niet’. In het water zitten nog geregeld te veel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, evenals andere chemische stoffen, medicijnresten en microplastics. De waterschappen zijn blij met de extra middelen van 38,8 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het stimuleren van de toepassing van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

Op weg naar 100 procent energieneutraal
Ook waarderen ze de aandacht voor een gezonde bodem en het tegengaan van bodemdaling in de Miljoenennota. Er komt extra geld beschikbaar om maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. Deze middelen komen boven op de Klimaatenvelop die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Rogier van der Sande: “In 2025 willen de waterschappen 100 procent energieneutraal zijn. We zijn al een van de grootste leveranciers van biogas in Nederland, plaatsen windmolens en zonneweiden en bieden met aquathermie een kansrijk alternatief voor aardgas.”

Instemming met doelstellingen circulaire economie
Het kabinet maakt in 2020 eenmalig 80 miljoen euro vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren te stimuleren en 8 miljoen euro voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen. De Unie stelt dat waterschappen volop meewerken aan de ambitie om te komen tot een klimaatneutraal en circulair Nederland in 2050: “Ze zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen uit afvalwater zoals fosfor, cellulose, alginaat, bioplastics en biomassa en ook zoet water. Daarnaast reduceren waterschappen de CO2-uitstoot fors door steeds meer circulair en klimaatneutraal in te kopen, te ontwerpen en te bouwen. Waterschappen doen ook mee aan de aanpak van de CO2-uitstoot in veenweidegebieden.”