Professor Mark van Loosdrecht van TU Delft kreeg de Stockholm Water Prize uitgereikt van Zweedse kroonprinses Victoria (foto: Siwi/Jonas Borg).

Geen kleine losstaande waterprojectjes van individuele hulporganisaties, maar samenwerkingsverbanden die systemen durven te veranderen zodat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe waterinfrastructuur. Waterbronnen beschermen tegen overexploitatie en het beschikbare zoetwater eerlijk verdelen. Het moet dus niet alleen naar de gebruikers gaan die daar het meest voor betalen. Een greep uit de vele mondiale watervraagstukken waarover ruim 3.300 experts uit 133 landen zich in meer dan 250 sessies zich van 26 tot 31 augustus in Stockholm hebben gebogen.

Het centrale thema van deze editie van de Stockholm Water Week was weliswaar ‘Nature based solutions’ maar de meeste sessies waren vooral gericht op het halen van het Duurzaamheidsdoel 6 voor water in 2030. De mondiale watergemeenschap is zich bewust dat de tijd dringt en in Stockholm wordt ieder jaar duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren om de waterdoelen te halen.
Nederland was goed vertegenwoordigd en had dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een eigen paviljoen met veel presentaties van Nederlandse organisaties, zoals het Water Youth Network, Aqua for All, SNV, Simavi en het Blue Deal consortium.
Op verschillende sessies was er een vooraanstaande Nederlandse inbreng zoals over de toenemende waterschaarste als rivieren steeds vervuilder raken, het wegtrekken van mensen als meren opdrogen, het combineren van publiek en privaat geld bij het aanleggen van nieuwe waterinfrastructuur, de invoering van een doelstelling voor efficiënter watergebruik in de landbouw en het in stand houden van waterrijke gebieden (wetlands) als zoetwaterbron.

Nederland had voor het eerst sinds lange tijd weer een eigen stand op de Stockholm Water Week

Prijsuitreiking
Hoogtepunt voor de Nederlandse deelname was uiteraard de prijsuitreiking van de Stockholm Water Prize aan Mark van Loosdrecht. De Delftse professor ontving de prijs uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria. Hij deelde de prijs met zijn Amerikaanse college Bruce Rittman voor hun ‘revolutionaire’ bijdrage aan de ontwikkeling van de biotechnologie om met bacteriën afvalwater te zuiveren.
Beide professoren reageerden bescheiden op hun onderscheiding omdat ‘niet zij, maar de bacteriën’ het werk doen. Volgens de microbiologen beperkt hun kunde zich tot het selecteren van de juiste bacteriën en het creëren van de procesomstandigheden waaronder de bacteriën het afvalwater zo efficiënt mogelijk zuiveren.

Risicodragende partnerschappen
Bij de opening benadrukte plaatsvervangende secretaris-generaal Aminia Mohammed van de Verenigde Naties de noodzaak voor de watersector om sterke partnerschappen te smeden. Mohammed is binnen de VN verantwoordelijk voor de realisatie van de VN Duurzaamheidsdoelen.
‘Sterke partnerships zijn niet alleen nodig voor het opzetten van pilotprojecten, maar vooral om te kunnen opschalen en de risico’s daarvan te delen ‘, voegde Mohammed eraan toe. ‘De schaal die we nodig hebben om iedereen te kunnen bereiken met schoon drinkwater en veilige toiletten’.

Waarnemend secretaris-generaal Aminia Mohammed van de Verenigde Naties riep de watergemeenschap op om sterke partnerships te smeden.

Goede Nederlandse voorbeelden
Tijdens de Stockholm Water Week vroegen Nederlandse deelnemers aandacht voor verschillende vormen van internationale samenwerking die op zo’n schaalvergroting inspelen. Zo ondertekende de organisatie Waste een overeenkomst met de Amerikaanse organisatie Water.org om samen het Finish-concept verder uit te rollen. Het concept faciliteert de hele sanitatie-keten van financieringsmogelijkheden. Het gaat om microfinanciering. Van huishoudens die een toilet willen laten bouwen, tot kleine bedrijven die de fecaliën komen ophalen om er mest en biogas van te maken. In India en Kenia is het Nederlandse initiatief al heel succesvol uitgerold. Sinds de start in 2008 zijn al 700.000 toiletten gebouwd en leverde dat de lokale aannemerij 4,2 miljoen werkuren op. De samenwerking met Water.org is de opmaat naar een wereldwijde uitrol van het Finish concept.
Een ander voorbeeld dat tijdens de Stockholm Water Week veel aandacht kreeg was de Blue Deal, een initiatief van de 21 Nederlandse waterschappen om gezamenlijk in 40 stroomgebieden langdurige projecten te starten met de lokale gemeenschappen voor het duurzaam beheer van hun waterbronnen. Het Blue Deal initiatief zit nu in de fase van de selectie van de concrete projecten.

Apps pitchen
Absolute aandachtstrekker was de sessie African Spatial Delight van het Nederlandse programma Via Water. Tien organisaties en ondernemers kregen de gelegenheid om hun nieuwste apps te pitchen die zijn ontwikkeld om satelliet data om te zetten in informatie voor boeren en burgers om hen te kunnen waarschuwen voor droogte of overstromingen. De sessie maakte duidelijk dat de nieuwste versie van deze apps zich niet alleen beperken tot informatie over te veel of te weinig water, maar steeds slimmer worden en voor de gebruikers ook andere relevante informatie geven. Zo liet SNV een app zien die speciaal is ontwikkeld voor rondtrekkende veehouders in Mali. Naast de locaties waar gras en water beschikbaar is, geeft de app ook de vleesprijzen die de veehouders voor hun vee kunnen verwachten.

Lees meer over de Nederlandse deelname aan de Stockholm World Water Week op de website www.dutchwatersector.com, een initiatief in het kader van het Partners voor Water programma uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Netherlands Water Partnership.