De oevers van de Maas (beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt).

Rijkswaterstaat daagt start-up-bedrijven uit om uiterlijk 22 mei met ideeën te komen die het terreinbeheer rond de grote rivieren kunnen verbeteren. De winnaar van deze ‘challenge’ ontvangt maximaal 15.000 euro om zijn idee in de periode tussen mei en eind november uit te werken.

In het kader van de StartupDelta Summit, die half april plaatsvond in Arnhem, daagt Rijkswaterstaat start-ups uit om met ideeën te komen om het terreinbeheer rond de grote rivieren te verbeteren. “Om ons heen zien we de ontwikkeling van veelbelovende innovaties die het beheer en onderhoud van natte en droge infrastructuur verbeteren. Vaak zijn het enthousiaste, jonge bedrijven die hierbij betrokken zijn”, aldus Rijkswaterstaat. Dat bracht de dienst op het idee om met name start-ups te benaderen voor een ‘challenge’.

Innovatieve manieren en verdienmodellen
Met deze wedstrijd hoopt de dienst een belangrijke stap te zetten naar innovatief en duurzaam terreinbeheer. Dit terreinbeheer bestaat onder andere uit maaien, snoeien, opruimen, herstellen, repareren of het vervangen van objecten. Rijkswaterstaat hoopt bijvoorbeeld dat er ideeën worden ingezonden voor innovatieve manieren en verdienmodellen om de activiteiten van lokale ondernemers uit te voeren in combinatie met terreinbeheer.

Vijf beoordelingscriteria
Voorwaarde is wel dat het idee voldoet aan een aantal beoordelingscriteria. De ingezonden ideeën worden op de volgende punten beoordeeld:
• het idee moet plausibel zijn en bijdragen aan betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer en moet kunnen worden toegepast in de huidige Rijkswaterstaatpraktijk;
• het idee moet voldoende innovatief zijn ten opzichte van de huidige praktijk;
• het idee geeft inzicht in de partners die een rol spelen en in de kosten en baten;
• het idee past binnen de vigerende wet- en regelgeving, of er is zicht dat dit mogelijk kan worden gemaakt;
• de start-up moet kunnen aantonen dat hij, waar van toepassing, beschikt over het intellectueel eigendom en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Gefaseerde beoordeling en uitvoering
De beoordeling van inzendingen en de uitvoering van het project is door Rijkswaterstaat in fases ingedeeld. Tot dinsdag 22 mei 12.00 uur kunnen de start-ups een globale beschrijving van hun idee indienen (middels een standaardformulier dat is te verkrijgen door te mailen naar innovatie@rws.nl, onder vermelding van ‘StartupDelta Summit’). Uit de inzendingen worden er maximaal vijf geselecteerd voor verdere uitwerking. Die worden op maandag 29 mei bekendgemaakt. In de drie weken daarna werken deze partijen hun ideeën verder uit. Eind juni kunnen de geselecteerden hun idee bij Rijkswaterstaat pitchen en individueel toelichten. Aan het eind van die bijeenkomst wordt de uiteindelijke winnaar uitgeroepen, aan wie ook officieel de opdracht wordt verleend. Deze winnaar krijgt drie tot vijf maanden de tijd om de opdracht uit te voeren.