Nederland heeft onvoldoende capaciteit om zuiveringsslib te verwerken. Dat komt onder meer omdat de waterschappen meer slib aanbieden dan verwacht door problemen bij de opstart van de installaties die energie uit afvalwater halen. Slibverwerker SNB is daarom genoodzaakt om een deel van het slib in Nederland te storten.

SNB verwerkt in Moerdijk het zuiveringsslib van acht waterschappen. Daarnaast verwerkt het bedrijf in beperkte mate nog zuiveringsslib van industriële ondernemingen.SNB heeft een verwerkingscapaciteit van maximaal 430.000 ton ontwaterd slib per jaar. “De afgelopen jaren schommelde de totale hoeveelheid te verwerken slib tussen de 460.000 en de 540.000 ton”, zegt Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu van SNB. “De extra vraag aan verwerking hebben we deels op kunnen vangen door gebruik te maken van overcapaciteit in Nederland en Duitsland. Omdat deze verwerking en tijdelijke extra opslag onvoldoende bleek te zijn hebben we in 2017 en 2018 ontheffing gekregen voor het storten van slib. Dat is weliswaar in strijd met het afvalbeleid, maar het gaat om overmacht.”

Geen reductie slibproductie
Een van de oorzaken waarom SNB de hoeveelheid slib niet kan verwerken, zijn problemen bij de opstart van de zogeheten energiefabrieken van de waterschappen. De installaties in deze energiefabrieken produceren onder andere biogas uit slib. Dat gaat echter niet altijd volgens verwachting, waardoor er momenteel een hoog aanbod van slib is.
Volgens een woordvoerster van de Unie van Waterschappen gaat het om een tijdelijke situatie. “De innovatie van thermische druk hydrolyse (TDH)-installaties, zoals gehanteerd in de energiefabrieken, blijkt in de praktijk niet tot de grote afname van slib te leiden die we hadden voorspeld. We verwachten dat dit over een tijdje is opgelost en dat de energiefabrieken straks op volle kracht in bedrijf raken. Wanneer dat het geval is, zal het slibvolume afnemen.”
SNB hoopt dat de problemen bij de energiefabrieken snel zijn opgelost. De eigenschappen van het opgeslagen slib gaan namelijk achteruit bij lange opslag. Het slib is dan steeds lastiger te verwerken in de installatie van SNB.

Geen verwerking in Duitsland
Harde landelijke cijfers ontbreken nog maar het lijkt er volgens SNB op dat de slibproductie in Nederland zelfs is toegenomen in de afgelopen twee jaar. Bovendien kunnen door de vrije marktwerking buitenlandse partijen slib in Nederland laten verwerken. Zo ontving SNB recent nog een verzoek om 40.000 ton Italiaans slib te verwerken.
Daarnaast heeft Duitsland steeds minder verwerkingscapaciteit. De oosterburen stappen immers versneld af van toepassing van zuiveringsslib in de landbouw. Duitsland lijkt volgens SNB bezorgd te zijn dat te veel zuiveringsslib in de landbouw tot besmetting van drinkwaterbronnen leidt. Daarnaast wil Duitsland af van de kolencentrales waar ook naast de reguliere brandstof het slib mee wordt verbrand. Ook komt er een verplichting om fosfaat uit het zuiveringsslib te halen. Daarnaast is in de andere omringende landen om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks nog capaciteit te vinden.

Stortcapaciteit raakt op
SNB slaat momenteel als tijdelijke oplossing slib op in duwbakken en in een speciaal daarvoor ingerichte externe opslag. Deze opslag is beperkt omdat de eigen opslag niet groot genoeg is. Dat levert echter operationele problemen op en ook wel stankoverlast. SNB houdt er rekening mee dat dat er opnieuw slib gestort moet worden. Het bedrijf overlegt hierover met vergunningverlenende instanties en beheerders van stortplaatsen. Momenteel is er volgens SNB geen zekerheid over deze noodoplossing. Slib is moeilijk te storten en de stortplaatsen zijn hier eigenlijk niet op ingericht mede vanwege het stortverbod op slib.

Lees hier het SNB persbericht