Slimme besturingssystemen bij polder- en boezemgemaling kunnen voor forse energiebesparing zorgen

Bij Symposium Slim Malen. Belangrijk: waterschap wees voorspelbaar in je energievraag, technisch is het mogelijk om slimmer te malen (Thea Schukken).

Waterschappen kunnen jaarlijks tot 70 procent energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun CO2-emissie flink terug. Dat is de belangrijkste uitkomst van het project ‘Slim Malen’ waarbij in vier waterschappen pilotstudies zijn uitgevoerd.

Gemalen verbruiken na rwzi’s de meeste energie in het regionale waterbeheer. Jaarlijks gaat het om ongeveer 150 gigawattuur, het equivalent van 45 duizend huishoudens. Daar kan een boel vanaf, zo blijkt. Slim malen komt er kortgezegd op neer dat je minder maalt en, als je toch moet malen, dat doet in perioden dat er veel goedkope, en vooral duurzame stroom beschikbaar is. Hoe? Het is vooral een kwesitie van timing. Bijvoorbeeld in de nacht te pompen, of pompen bij laag tij zodat je minder hoogteverschil hoeft te overbruggen en de pompen beter renderen.

Verschillen in energiebesparing
De resultaten van het project Slim Malen werden 14 maart tijdens een symposium in Amersfoort gepresenteerd. In het project werden vier pilotstudies uitgevoerd: bij Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en Rivierenland. Daaruit bleek dat waterschappen zelfs met relatief eenvoudige regelsystemen aansprekende resultaten kunnen boeken. Bovendien vereist de invoering ervan vaak weinig investeringen, maar hebben waterschappen er wel direct profijt van. De pilots leverden energiebesparingen op die uiteenliepen van 5 tot 70 procent. De grote verschillen worden vooral verklaard door de variatie in omstandigheden (getij e.d.) in het betreffende watersysteem. Waterschappen die gebonden zijn strakke peilen, hebben bijvoorbeeld minder speelruimte om te spelen met bemaling.

Flinke kostenbesparingen
Tijdens de bijeenkomst bleek dat investeringen in complexere systemen in de tonnen kunnen lopen. Maar de kostenbesparingen zijn van dezelfde orde, stelde Slim-Malen onderzoeker Ivo Pothof van Deltares. De exacte hoogte hangt af van de mate waarin waterschappen nu al iets doen aan centrale regeling en de daarvoor benodigde infra hebben aangelegd.
Slim Malen was een onderzoeksproject in het kader van de de Green Deal Energie tussen overheid en waterschappen. Doel ervan is om in 2025 CO2-neutraal te werken. De Stichting Toegepast Onderzoek waterbeheer STOWA is trekker van de aan deze Green Deal verbonden kennisontwikkeling, waaronder dit project.

Lees hier een uitgebreid verslag van het symposium: