Binnenvaartschepen hebben minimaal 2.80 meter nodig om hun lading te kunnen vervoeren. (foto: Esther Rasenberg).

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 7,7 miljoen euro uit om de bevaarbaarheid van de Waal bij Nijmegen te verbeteren. Binnenvaartschepen hebben door erosie van de bodem en droogte last van de ondiepe rivierbodem. De minister maakte donderdag 6 juni bekend dat zij maatregelen zal nemen om dit knelpunt te verbeteren.

Bij een lage waterstand in de rivier hebben schepen last van de beperkte vaardiepte van de Waal. Het knelpunt wordt gevormd door een harde laag op de bodem van de rivier. Door de bodem van deze harde laag af te vlakken, verdwijnen de hobbels en verbetert de bevaarbaarheid. Verder komt er een geleidelijke overgang van de harde laag naar de zandige rivierbodem. Dit maakt de overgang van diep naar ondiep vaarwater minder abrupt waardoor de kans kleiner is dat binnenvaartschepen contact maken met de harde laag en beschadigd raken.

Droogte

“Droogte zorgt voor problemen met de bevaarbaarheid van onze rivieren. Daarom moeten we ons niet alleen meer richten op waterveiligheid en de hoogste stand van het water, maar zeker ook op de laagste stand die ontzettend belangrijk is voor onze binnenvaart. De maatregelen bij Nijmegen zijn daar een mooi voorbeeld van”, stelde Van Nieuwenhuizen.

Korte en lange termijn

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal gebeurt in samenwerking met brancheorganisatie BLN Schuttevaer en Topsector Water en Maritiem. De voorbereidingen voor de aanpak starten dit jaar. In 2020 moeten de aanpassingen gereed zijn. Naast de maatregelen om op korte termijn de binnenvaart te helpen, wordt ook verder vooruit gekeken. De verbeteringen aan de bodem geven inzicht in hoe waterstanden in de toekomst bij laag water positief zijn te beïnvloeden. Ook wordt bekeken wat deze ingrepen betekenen voor andere rivierfuncties, zoals waterveiligheid.

Streefdiepte

In oktober 2018 luidde het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) de noodklok. De lage waterstand zorgde er voor dat binnenvaartschepen veel minder lading mee konden nemen. Internationaal bestaan er afspraken gemaakt over een streefdiepte van 2.80 meter bij een lage afvoer. In de zomer van 2018 werd is duidelijk dat deze overeengekomen streefdiepte op de Waal niet werd gehaald. Het gemis aan waterdiepte ten opzichte van de streefdiepte liep in de zomer op tot 50 centimeter.

Knelpunt

Het COV wees Nederland op de juridische inspanningsverplichting heeft om een streefdiepte van 2,80 m op de Waal te bewerkstelligen. In het verleden lag voor het internationale scheepvaartverkeer het kritische diepgangspunt tot Keulen op de Rijn in Duitsland. Nu de vaardiepte op de Waal sterk is afgenomen ligt de minst diepe locatie in Nederland.

Waal economische slagader

Jaarlijks passeren ruim 100.000 vrachtschepen de Waal, die gezamenlijk 130 miljoen ton lading transporteren. De Waal is daarmee een essentiële transportas die de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen verbindt met het Europese achterland.