Landen aan de Noordzee gaan een gemeenschappelijke methode testen om vervuiling met meststoffen te meten. (foto: Wikimedia Commons).

Landen rond de Noordzee gaan een nieuwe gemeenschappelijke methode uitproberen voor de monitoring en beoordeling van vervuiling met meststoffen (eutrofiëring) in de Noordzee. Meststoffen stimuleren de algengroei in het water, waardoor dat zuurstofloos en troebel kan worden en planten en dieren niet kunnen overleven. In een Europees project is nu een nieuwe methode uitgewerkt om eutrofiëring met behulp van satellietdata in de Noordzee te meten en te beoordelen. Deze methode wordt nu door zeven landen getest.

Rijkswaterstaat en Deltares werkten samen aan het onderzoek waaraan naast Nederland ook Noorwegen, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en België meededen. EU-landen moeten iedere zes jaar rapporteren over de waterkwaliteit van de zee onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Die rapportages gaven tot nu toe een onsamenhangend beeld, doordat landen verschillende normen en meetmethoden gebruikten. De norm is overal gedefinieerd als 50% overschrijding van natuurlijke achtergrondconcentraties van meststoffen en algen. Maar doordat landen verschillende methoden gebruiken om de achtergrondconcentraties te schatten zit er weinig samenhang in de normen die landen gebruiken. De Europese Commissie heeft de EU-landen gevraagd om dit te verbeteren zodat toekomstige rapportages een goed overzicht geven van de mate van eutrofiëring in de Noordzee.

Gemeenschappelijk
Het project ‘Joint Monitoring Programme of the Eutrophication of the North Sea with Satellite data’ introduceert nu een nieuwe wijze van beoordeling met gebruik van satellietdata. Dat houdt in dat de normen voor meststoffen en algen op de Noordzee overal op dezelfde wijze worden berekend. De Noordzee wordt voor de beoordeling ingedeeld in gebieden met vergelijkbare ecologische eigenschappen en gecontroleerde satellietdata worden gebruikt als extra en gezamenlijke bron van informatie over algenconcentraties. Dankzij de gemeenschappelijke aanpak en samenwerking tussen landen kunnen databeheer en rapportages op kostenefficiënte en samenhangende wijze worden uitgevoerd.

Proef
Tijdens het project is regelmatig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van alle landen rond de Noordzee, verenigd in OSPAR. Na afloop van het project hebben zij het advies van het JMP-EUNOSAT project overgenomen en gaan ze de voorgestelde nieuwe methode uitproberen voor de eerstvolgende rapportage over eutrofiëring in de Noordzee. De nieuwe methode wordt dan naast de gangbare methode gebruikt. De projectresultaten zijn binnenkort beschikbaar via www.informatiehuismarien.nl