vispassage-kampen
Foto: de nieuwe vispassage van het gemaal Roggebot bij Kampen (WDODelta).

Er is een nieuwe vispassage opgeleverd bij het gemaal Roggebot bij Kampen, die tot stand kwam door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De vispassage verbindt regionaal water, uit het Uitwateringskanaal/Middenwetering, met rijkswater uit het Vossemeer.

De mogelijkheid tot vismigratie was bij gemaal Roggebot bij Kampen tot voor kort onvoldoende. Via de inlaat van het gemaal was alleen stroomopwaartse vismigratie mogelijk. Stroomafwaartse migratie werd verhinderd. Daarom is het gemaal aangepast en uitgebreid met een zogeheten ‘lokstroompomp’ om vissen naar de passage te leiden. Daarmee is het gemaal vispasseerbaar gemaakt en vormt geen obstakel meer voor vissen om te migreren. Dit geldt voor de aal, de snoek, de zeelt en ook voor de kleine en grote modderkruiper.

Vispassage belangrijk binnen KRW

Gemaal Roggebot bemaalt het Uitwateringskanaal/Middenwetering vanuit Kampen naar het Vossemeer. Daarmee verzorgt het de afvoer van overtollig water uit het landelijk gebied en uit een gedeelte van het stedelijk gebied van Kampen Zowel de Middenwetering als het Vossemeer zijn aangewezen als belangrijk water binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de leefomstandigheden voor vissen te verbeteren, zijn en worden vanuit de Kaderrichtlijn Water veel maatregelen uitgevoerd. Daarom wordt de Middenwetering heringericht en is het gemaal vispasseerbaar gemaakt. Dit geldt voor de aal, de snoek, de zeelt en ook voor de kleine en grote modderkruiper.

Samenwerking Rijkswaterstaat

Voor gemalen die zijn gelegen tussen het zogeheten hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals gemaal Roggebot, is een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap van belang om de kwaliteit van deze verbindingen te verbeteren. Hans Pereboom, lid van het dagelijks bestuur van WDODelta, meldt op de website van het waterschap: “Vanuit onze Watervisie willen we het versterken van biodiversiteit nadrukkelijk in ons werk betrekken. Waar dit mogelijk is graag met partners. Daar is deze samenwerking met Rijkswaterstaat een mooi voorbeeld van.”
Directeur Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat Marije Bosscher: “Ik ben blij dat we ook op deze locatie samenwerken. Dat is wat we met elkaar aan het leren zijn. Hoe mooi is het dat ecologen met elkaar ervaringen uitwisselen en dat er steeds meer kennis is en ook meer oplossingen komen voor het vismigratieprobleem. De vispassages, die op het grensvlak liggen van het werkgebied van Rijkswaterstaat en de waterschappen, verbinden vaak grote gebieden met elkaar. Deze verbinding is van groot belang voor de vismigratie en het overleven van vispopulaties op groter schaalniveau.”

Rijkswaterstaat stelt voor het vispasseerbaar maken van gemalen op de overgang tussen rijk en regio een financiële bijdrage beschikbaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de ecologen van waterschappen en Rijkswaterstaat.