De afstand tussen Waddendijk (onderaan) en afvalwateruitlaat (in cirkel) is zo’n 1,5 kilometer, maar in werkelijkheid ligt de afvalwateruitlaat in de landaanwinningszone – de feitelijke kust – op slechts 300 meter van de eerste kwelderbegroeiing, stelt Betaalbaar Water.

Het voorstel van Betaalbaar Water om de lozing van afvalwater van FrieslandCampina in Bedum op de Waddenzee zo snel mogelijk te stoppen, heeft het woensdag niet gehaald in de bestuursvergadering van Waterschap Noorderzijlvest. De twee moties die de partij indiende kregen alleen steun van de drie leden van Betaalbaar Water zelf. De overige negentien aanwezige bestuursleden stemden tegen, meldt RTV Noord.

Het bestuur van waterschap Noorderzijlvest vergaderde woensdag onder meer over de vraag of het moet stoppen met het vervuilen van de Waddenzee, meldt Betaalbaar Water op de website. Via een leiding van het waterschap loost FrieslandCampina afvalwater op het Wad. Dit behandelde afvalwater bevat echter nog fosfaten, stikstof en andere bestanddelen die niet oplossen. Betaalbaar Water wil dat de rioolleiding tussen FrieslandCampina in Bedum en de Waddenzee wordt afgesloten.

Geen medewerking

Op een eerdere oproep eind vorig jaar van Betaalbaar Water om geen medewerking aan het vervuilen van de Waddenzee te verlenen, is het bestuur niet ingegaan. Daarom heeft de partij voor de vergadering een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het waterschap te bewegen het goede voorbeeld te geven en niet meer mee te werken aan het vervuilen van de Waddenzee en het Wad.

Illegale lozing

Er blijkt volgens de partij sprake te zijn van een lozingssituatie (op een beschermd natuurgebied) die niet (meer) voldoet aan de best beschikbare technieken. Gefaciliteerd door het waterschap. Terwijl de lozingen ook nog eens illegaal zijn. Daarom dient deze situatie zo snel mogelijk beëindigd te worden, staat in een brief van de partij aan het bestuur.

Niet faciliteren

Volgens Betaalbaar Water is het niet aan het waterschap, om deze lozing te blijven faciliteren. Daarom wil de partij de serviceovereenkomst op basis waarvan FrieslandCampina afvalwater op de Waddenzee kan lozen via een leiding die eigendom van het waterschap is, zo spoedig mogelijk beëindigen. De overeenkomst voorziet in een opzeggingsmogelijkheid.

Niet wenselijk

Betaalbaar Water acht het verder niet wenselijk, dat het waterschap bij de Rijksoverheid een aanvraag is gedaan om de bestaande illegale toestand, te legaliseren. De bestaande toestand moet volgens de partij zo spoedig mogelijk beëindigd worden, en legalisatie neemt de urgentie daartoe mogelijk weg.

Zorgen om lozing

Tijdens de vergadering werd ingesproken door de Waddenvereniging en Het Groninger Landschap, meldt RTV Noord. Beide organisaties spraken van een onwenselijke situatie die wat hen betreft zo snel mogelijk moet stoppen. Ze wezen op de kwetsbaarheid en de beschermde status van het Waddengebied.

Verschillende fracties in het algemeen bestuur deelden die zorgen, maar zagen niet de noodzaak om de lozing zo snel mogelijk te stoppen. Wel riepen de verschillende partijen het dagelijks bestuur van het waterschap op om met de gezamenlijke overheden en FrieslandCampina om tafel te gaan om te zoeken naar een betere oplossing, waarbij de nieuwste technieken op het gebied van waterzuivering toegepast kunnen worden. Dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder Herman Beerda vertelde tijdens de vergadering dat hij het initiatief wil nemen om met de partijen om tafel te gaan om een oplossing te zoeken.