Het gebied tussen Arnhem en Giesbeek moet diverser, aantrekkelijker én toegankelijker worden (foto: Rivierklimaatpark IJsselpoort).

Minister Van Nieuwenhuizen van IenW stemt in met de plannen op hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van het gebied tussen Arnhem en Giesbeek als Rivierklimaatpark IJsselpoort. Deze plannen werden eerder al vastgesteld door de gemeenteraden van Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar. Volgens de minister wordt hiermee een volgende stap gezet naar een toekomstbestendige IJssel.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De IJsselpoort is belangrijk voor Nederland, omdat het regenwater uit het Europese achterland hierlangs naar het IJsselmeer stroomt. Dat is door het veranderende klimaat steeds vaker heel veel water in korte tijd. Water dat we in droge periodes weer hard nodig hebben.”

Betere doorstroming
De plannen moeten ervoor zorgen dat de IJssel hoogwater straks beter kan opvangen. De doorstroming wordt verbeterd door kadeverlagingen bij Lathum en een geul bij Westervoort. Ondieptes voor de scheepvaart worden opgelost door aanpassingen aan de oevers. Ook worden maatregelen getroffen die het verder zakken van de rivierbodem zoveel mogelijk tegengaan. Het gebied moet diverser, aantrekkelijker én toegankelijker worden. Natuur die voor het rivierengebied kenmerkend is, wordt teruggebracht, er komen extra wandelpaden, cultureel erfgoed wordt in ere hersteld en landbouw en recreatie gaan waar mogelijk hand in hand.

‘Bijdrage aan klimaatdoelen’
Gedeputeerde Jan van der Meer, voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark, is trots op het resultaat: “Er ligt echt een mooi plan. De IJssel krijgt de noodzakelijke extra ruimte. En het mooie is: we werken meteen aan meer biodiversiteit, agrariërs in het gebied krijgen meer toekomstperspectief door natuurinclusieve landbouw, er is ruimte voor bedrijvigheid en we geven recreatie een impuls. Het biedt ook mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de toekomst. Zo dragen we ook bij aan de klimaatdoelen: verminderen van broeikasgassen om ons planeet leefbaar te houden.”

Samenwerkingsovereenkomst
Sinds 2016 werken de vijf gemeenten en het ministerie, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen aan een toekomstbestendige inrichting van dit gebied langs de IJssel. Vanuit één visie zijn de opgaven in samenhang bekeken en integrale maatregelen onderzocht. De plannen, beschreven in een Intergemeentelijke Structuurvisie, zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. Op 29 oktober is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de partners afspraken hebben vastgelegd over de verdere uitwerking van de plannen en waarin ze een inspanningsverplichting zijn aangegaan voor een gezamenlijke uitvoering. Ook over de verdeling van de kosten van circa 60 miljoen euro zijn afspraken gemaakt. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar. De provincie, gemeenten, het waterschap en Natuurmonumenten dragen het resterende deel bij.

Volgende stap: uitwerken plannen
Met de instemming van de minister en de betrokken gemeenteraden is er nu groen licht voor de volgende stap: het gedetailleerd uitwerken van de plannen. Voor de planuitwerkingsfase is een nieuwe projectmanager aan de slag gegaan: Marjolein Mulder neemt het stokje over van Carel Bolt, die de verkenningsfase heeft geleid. Mulder, die sinds 1 oktober in dienst is bij Rijkswaterstaat, popelt om hiermee aan de slag te gaan: “Voor de planuitwerking is het belangrijk dat de uitwerking in onderlinge samenhang van de deelprojecten in de verschillende uiterwaarden gebeurt, zodat recht wordt gedaan aan de integraliteit van de plannen voor het hele gebied zoals die er nu op hoofdlijnen liggen.”

Plan van aanpak
“We beginnen met het opstellen van een plan van aanpak voor de detaillering van de plannen”, vervolgt ze. “Alle onderdelen zullen verder uitgewerkt en onderzocht moeten worden op effecten en kosten. Als voorbereiding op de uitvoering zullen er vergunningen moeten worden aangevraagd en bestemmingen moeten worden gewijzigd. In de komende fase gaan we ook aan de slag met de ontvangen reacties (zienswijzen) die te gedetailleerd waren om in de verkenningsfase mee te nemen. Tevens krijgen alle belanghebbenden ook tijdens deze fase weer ruimschoots de gelegenheid om mee te denken en te praten over de inrichting van het gebied.”

De uitvoering van de maatregelen in het Rivierklimaatpark vindt naar verwachting plaats van 2024 tot en met 2028.

De plannen moeten ervoor zorgen dat de IJssel hoogwater straks beter kan opvangen (foto: Rivierklimaatpark IJsselpoort).