Tot 2050 wordt dankzij het Hoogwaterbeschermingsprogramma 1500 kilometer aan primaire keringen versterkt (foto: Rijkswaterstaat / Van den Herik).

Een manier om het tempo van de dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) te versnellen is via kennisuitwisseling en aandacht voor opleidingen. De opleider Wateropleidingen richt zich ook op levenslang leren en competentieontwikkeling van waterprofessionals, bijvoorbeeld met de Kennisstrategie Stormvloedkeringen.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Vorig jaar boog onder meer de ambtelijke adviesraad van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zich over de vraag hoe het tempo te versnellen van de dijkversterkingsprojecten. “We hebben nog steeds de ambitie om op tijd en binnen budget gereed te zijn. In totaal is nu 600 kilometer aan dijken in een project ondergebracht,” zegt directeur Erik Wagener.
Ook komt er in 2022 meer aandacht voor kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen in het HWBP, evenals voor opleidingen.

De ontwikkelingen in dijkversterkingsprojecten, zoals nieuwe veiligheidsnormen, vragen om levenslang leren en competentieontwikkeling van de betrokken waterprofessionals, stelt ook Gabriëlle Knufman, directeur Wateropleidingen. Ze verwijst naar het opleidingsprogramma over de nieuwe normering waterveiligheid. Wateropleidingen was één van de opleiders, naast PAO Techniek en Management en HKV lijn in water. “Onze specifieke en praktijkgerichte opleidingen zul je in het reguliere onderwijs niet vinden. Wij vullen deze leemte in.”

Bijscholing

Daarom richt Wateropleidingen zich ook op het borgen van deze kennis. Een mooi voorbeeld is de Kennisstrategie Stormvloedkeringen. In samenspraak met een brede deskundige werkgroep zijn een strategie, een methodiek en toepassing voor het borgen, ontsluiten, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de stormvloedkeringen gemaakt. Rijkswaterstaat vroeg Wateropleidingen om het instrument ‘kennisklas’ te begeleiden en verder te ontwikkelen voor de uitvoering van de strategie.

Vakspecialisten

“Wateropleidingen begeleidt de vakspecialisten van Rijkswaterstaat tijdens de voorbereidingen en uitwerking. Ook ontwikkelen wij de methodiek verder om op basis van deze ervaringen de kennisklas als instrument breder te kunnen gebruiken”, aldus Knufman.
Het HWBP inventariseert regelmatig bij de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat wat voor kennis- en competentievragen er zijn. Vervolgens ontwikkelt het HWBP een opleidingsprogramma. Als Wateropleidingen hierin kan voorzien, maakt het HWPB daarvan volgens Wagener dankbaar gebruik. “Bijvoorbeeld om de projectvaardigheden, contractmanagement en technisch management van de deelnemers aan te scherpen. De laatste tijd is er vooral behoefte aan opleidingen die zich richten op samenwerking”, zegt Wagener. “Bij een dijkversterkingsproject zijn immers veel verschillende disciplines betrokken. Die moeten in een team tot een werkbaar geheel worden gesmeed.”

Meerdere aanbieders

Knufman benadrukt dat de vraag uit de watersector leidend is voor het cursusaanbod van Wateropleidingen. Wetterskip Fryslân benaderde Wateropleidingen een jaar geleden met de vraag een cursus te ontwikkelen over biodiversiteit op keringen. “Dat hebben we samen gedaan. Inmiddels schreven zich verschillende deelnemers van andere waterschappen in. Zo komt de kennisdeling goed op gang.”

Welke opleidingen biedt Wateropleidingen?

Wateropleidingen biedt inspirerende en praktijkgerichte opleidingen en cursussen op het gebied van Waterveiligheid. Voor (vrijwel) alle dijkwerkers biedt de organisatie opleidingen rond het beoordelen, beheren, onderhouden en versterken van keringen. Een greep uit het aanbod:

  • Opleiding Dijktechniek, start 6 september, 42 dagdelen;
  • Opleiding Basiskennis Waterkeringen, start 13 september, 11 dagdelen;
  • Opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen, start 30 augustus, 6 dagdelen;
  • Cursus Beoordeling en ontwerp met overstromingskansen, start 7 september, 8 dagdelen;
  • Cursus Biodiversiteit op keringen, start voorjaar 2023, 4 dagdelen.

Meer informatie vind je op de website van Wateropleidingen.

Welke opleidingen biedt de trainingscatalogus van het HWBP?

Het HWBP Opleidingsprogramma biedt 21 vakopleidingen aan. Het HWBP heeft de opleidingen verdeeld in acht verschillende thema’s: Projectmanagement, Projectbeheersing, Omgevingsmanagement, Contractmanagement, Techniek, Competenties en Vaardigheiden, E-learning en Algemeen.

Meer informatie over de opleidingen van de trainingscatalogus HWBP vind je hier.