dijkverschuiving
Foto: Rijnland

De VVD heeft de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Schouten (LNV) vragen gesteld naar aanleiding van de dijkverschuiving bij Reeuwijk op 26 juli. De vragen richten zich vooral op de mogelijkheid dat de dijk verzwakt zou zijn door rivierkreeften. Het Hoogheemraadschap van Rijnland acht de kans klein dat dit de oorzaak is van de dijkverschuiving.

In de vroege ochtend van 26 juli kwam bij het hoogheemraadschap de melding binnen over een dijkverschuiving bij de Middelburg- en Tempelpolder in Reeuwijk. Het hoogheemraadschap is om 5.30 uur aan de slag gegaan met de aanleg van drie tijdelijke dammen. Ook is het vee geëvacueerd en rond het middaguur kon de Veiligheidsregio Midden-Holland de toestand afschalen omdat de situatie onder controle was. Het hoogheemraadschap heeft er alle vertrouwen in dat de dammen robuust genoeg zijn om de komende weken de polder te beschermen.

Bodemmonsters
Inmiddels is Rijnland begonnen met een nader onderzoek naar de oorzaak van de dijkverschuiving en heeft het bodemmonsters genomen. “Wij willen net als de andere betrokkenen en onze inwoners zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is”, zegt loco-dijkgraaf Bas Knapp. “Maar we beseffen ook dat goed en gedegen onderzoek nu eenmaal tijd kost. De volgende stap is dat de dijk in zijn geheel wordt hersteld.” De verwachting is dat het zeker enkele weken zal duren voordat het onderzoek is afgerond.

Amerikaanse rivierkreeft
De VVD-Kamerleden Peter Valstar en Rudmer Heerema hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van IenW en LNV. Ze stellen dat volgens lokale boeren de dijkverschuiving is te wijten aan de Amerikaanse rivierkreeft en dat die boeren verschillende malen bij het waterschap hebben aangegeven dat de kreeften de dijken ondergraven, maar het waterschap niet thuis geeft. Behalve dat ze benieuwd zijn naar wat de ministers daarvan vinden, willen de Kamerleden ook graag weten welke acties door de waterschappen worden ondernomen om verdere expansie van deze invasieve soort tegen te gaan. Verder vragen ze welke preventieve maatregelen worden genomen om deze en andere invasieve soorten in dijklichamen in een vroegtijdig stadium te lokaliseren en te bestrijden en wijzen ze erop dat in een vijver in Ede onlangs 11.000 Amerikaanse rivierkreeften zijn gevangen. “Bent u het ermee eens dat het inmiddels gerechtvaardigd is om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft, de gevolgen voor de veiligheid achter de dijken en bestrijding van deze invasieve soort?”, is een van de vragen die de VVD’ers aan ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen stellen.

Kans is klein
Het hoogheemraadschap zal, via de Unie van Waterschappen, betrokken worden bij de beantwoording van de Kamervragen. In het onderzoek naar de oorzaak van de dijkverschuiving zal Rijnland ook kijken naar de rivierkreeft. “Maar op basis van de kennis van nu en de inzichten van externe deskundigen, achten we de kans klein dat de rivierkreeft de oorzaak is van de dijkverschuiving”, zegt loco-dijkgraaf Knapp.

Verbeteringen in de monitoring
Volgens Knapp zullen ook andere waterschappen met veel interesse het onderzoek volgen dat Rijnland uitvoert naar de verschuiving. “De dijken in het gebied van de verschuiving worden constant geïnspecteerd. Ook zijn we bezig met een monitoringsplan om de inspectie te intensiveren. Dijken die al in ons programma zijn opgenomen, gaan we nogmaals aan een inspectie onderwerpen. Dat geldt ook voor andere dijken in ons gebied die vergelijkbaar zijn met deze dijk in de Tempelpolder. Wellicht leidt dit uiteindelijk tot aanpassingen in de monitoring.” Rijnland voert het eerste onderzoek zelf uit. “Als eenmaal duidelijk is wat de dijkverschuiving heeft veroorzaakt, kunnen we altijd nog specialisten en kennisinstituten inschakelen. Daarvoor kunnen we dan een onderzoeksopzet maken”, aldus Knapp.