Het IJsselmeer krijgt een flexibel waterpeil. (foto: Wikimedia Commons).

Het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer krijgt een natuurlijker verloop. Dat betekent een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer. Het IJsselmeer is een onmisbare waterbron voor bijna een derde van Nederland. Dankzij de maatregel blijft ook bij toenemende droogte in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar. Met het nieuwe Peilbesluit wordt een extra waterbuffer van 400 miljoen kuub gecreëerd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tekende donderdag 14 juni een nieuw Peilbesluit. Vanwege de waterveiligheid en de scheepvaart verandert het waterpeil in de winter niet. De minister lichtte haar besluit 14 juni toe op een congres in Lelystad dat in het teken stond van de 100-jarige Zuiderzeewet: “Extreem weer wordt eerder regel dan uitzondering. Alle betrokkenen in het IJsselmeergebied verdienen een groot compliment. Ze hebben met elkaar de soms sterk uiteenlopende belangen bij elkaar gebracht, zodat ik nu een besluit kan nemen waarvan iedereen beter wordt. We krijgen een sterkere natuur, betere recreatievoorzieningen én een toekomstbestendige zoetwatervoorziening.”

Watersport
De minister doelt daarmee onder meer op de gevolgen voor de watersport. Als gevolg van het nieuwe peilbesluit op het IJsselmeer kan het water kan het waterpeil vanaf halverwege augustus, midden in het vaarseizoen, een decimeter omlaag gaan. Dit valt niet goed bij de watersportondernemers. Het rijk stelt vanuit het Deltafonds 12,1 miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan maatregelen ter bevordering van de bevaarbaarheid voor de pleziervaart in het IJsselmeergebied. Het gaat bijvoorbeeld om het verdiepen van de toegangsgeulen van jachthavens.

Aanvullende afspraken
Alle partijen betrokken bij het beheer van het IJsselmeergebied gaan aanvullende afspraken maken over het uitvoeren van het Peilbesluit. Want het is belangrijk dat de regionale watervoorziening, de aan- en afvoer van water, en de waterpeilen van aangrenzende polders en meren goed op elkaar afgestemd blijven.

Peilbesluit 1992
Het nieuwe Peilbesluit vervangt het oude Peilbesluit uit 1992, waarin stond dat Rijkswaterstaat als beheerder een vast waterpeil moest aanhouden. Het nieuwe Peilbesluit is voorbereid door het Deltaprogramma en maakt het voor Rijkswaterstaat mogelijk beter in te spelen op de veranderende weersomstandigheden en de behoefte aan zoetwater. De afgelopen jaren is samengewerkt met provincies, waterschappen, gemeenten, de recreatieve sector en belanghebbenden om tot dit besluit te komen.