De financiële impuls voor klimaatadaptatie is per 1 januari 2021 beschikbaar. (foto: Pixabay).

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. In de begroting van 2021 zal minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag tussen de 150 en 250 miljoen voor maatregelen tegen wateroverlast en droogte reserveren. Dat zegt de bewindsvrouw op 20 april toe in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Om de versnelling van de uitvoering door decentrale overheden financieel te ondersteunen wil het rijk tijdelijk middelen beschikbaar stellen in de vorm van bijdragen uit het Deltafonds. De wijziging van de Waterwet die hiervoor nodig is, is inmiddels zowel door uw Kamer als door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 juli 2020 in werking treden’, schrijft de minister in haar brief.  Het bedrag dat de minister reserveert is onderdeel van de afgesproken totale inzet van 300 miljoen, het bedrag dat is vastgelegd in het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie.

Werkregio’s

Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie wil de schade door wateroverlast en hittestress zoveel mogelijk te beperken. In 2018 is door alle decentrale overheden een samenwerkingsstructuur voor ruimtelijke adaptatie opgezet. Zij hebben zich georganiseerd in 42 werkregio’s, waarin gemeenten, waterschappen en provincies samenwerken aan ruimtelijke adaptatie. De impulsregeling sluit aan bij deze werkregio’s. Aanvragen voor bijdragen uit de regeling kunnen gedaan worden door deze werkregio’s.

Cofinanciering

De partijen in een werkregio moeten samen een maatregelenprogramma opstellen en daarvoor een gezamenlijk investeringsvoorstel indienen bij het rijk. Het ministerie verdeelt vervolgens de inzet van middelen over de werkregio’s op basis van inwoneraantal en oppervlakte. Het maximumbedrag waarop aanspraak gemaakt kan worden verschilt per werkregio. Het rijk draagt maximaal 33% bij. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over de invulling van de 67% cofinanciering.

Planning

De regeling start naar verwachting op 1 januari 2021. Een aanvraag doen kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De werkregio hoeft niet in een keer een totaalpakket aan maatregelen in te dienen, maar kan dat verdelen over maximaal drie  jaar. Een werkregio kan een keer per jaar een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage, totdat het maximumbudget van de werkregio bereikt is. In 2027 moeten de maatregelenprogramma’s uitgevoerd zijn.