dubbele dijk garnalenkweek
De Dubbele Dijk: het zuidelijke deel is bedoeld voor slibinvang en natuurontwikkeling, het noordelijke gedeelte wordt beschikbaar gesteld voor de teelt van zilte landbouw en aquacultuur (illustratie: Programma Eems-Dollard 2050).

Het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum is gemarkeerd als proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur. Daarmee wil de provincie Groningen innovaties in de landbouw stimuleren. Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics is de eerste pionier die er aan de slag gaat. Hij onderzoekt of ondermaatse Hollandse garnalen kunnen worden opgekweekt tot extra groot formaat.

Het gaat om bijvangst van de garnalenvisserij, die nu nog overboord wordt gezet. Aan het onderzoek doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en enkele garnalenvissers uit Zoutkamp mee. De provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunen dit praktijkexperiment met in totaal 40.000 euro. Het experiment start deze maand en de eerste resultaten worden in oktober 2021 verwacht.

Economische haalbaarheid
De garnalen komen in vijvers gevuld met water uit de Eems. Duidelijk moet worden welke omstandigheden de garnaaltjes nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verkoopprijs, aanpassingen aan de garnalenkotters en economische haalbaarheid van garnalenkweek op land.

Verzilting landbouwgrond
Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt ruimte om ervaring op te doen met en kennis te ontwikkelen over zilte teelt en aquacultuur. Vanwege de toenemende verzilting van landbouwgrond is daaraan veel behoefte. Het opkweken van garnaaltjes is het eerste proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk. Een Groningse garnalenvisser zette ondernemer Erik Moesker op dat spoor. “Die kwam met het idee om de ondermaatse garnalen niet langer terug te gooien, maar mee te nemen en op land op te kweken. Dat scheelt diesel en bodemverstoring. Je hoeft voor de diezelfde garnalen immers niet nog eens uit te varen. Dit onderzoeksproject is de eerste stap. Mijn droom is dat er binnen de Dubbele Dijk een gesloten kringloop ontstaat, waarbij we garnalenpoep gebruiken als meststof voor het telen van zilte gewassen als lamsoor, zeekraal en zeewier”, aldus Moesker.

‘Kansen voor visserij en landbouw’
De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is blij met de eerste pionier in de proeftuin: “Garnalenvisserij en pionieren horen bij Groningen. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de Dubbele Dijk biedt om te experimenteren met aquacultuur en zilte teelt. Daar kunnen we van leren. Het project biedt nieuwe kansen voor de garnalenvisserij en draagt bij aan innovatie en verduurzaming van de landbouw. Dat stimuleren we als provincie graag.”

Programma Eems-Dollard 2050
Het project Dubbele Dijk is een onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050. Het doel van dat programma is om gezamenlijk te werken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard – door slib te onttrekken – en de balans met economische activiteiten in het gebied te verbeteren. Bij de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven is achter de eerste dijk een tweede, lagere dijk aangelegd. Deze tweede dijk houdt het water tegen als bij een extreme storm water over de eerste dijk komt. Tussen beide dijken ligt een gebied dat bestaat uit twee delen: het noordelijk deel is bestemd voor zilte landbouw en aquacultuur en het zuidelijk deel voor slibinvang en natuur. In de eerste dijk wordt een afsluitbare getijdeduiker geplaatst, waardoor het gebied onder invloed van eb en vloed komt te staan. Met de Dubbele Dijk willen waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen ervaringen opdoen met een nieuwe, klimaatbestendige vorm van dijkversterking, het sliboverschot in de Eems-Dollard aanpakken én ervaring opdoen met zilte landbouw en aquacultuur.