ENW: Verschillen dreigen tussen rekenmodellen waterveiligheid en realiteit

Door een gebrek aan validatie dreigt er een verschil te ontstaan tussen de rekenkundige modellen die worden gebruikt bij de uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de realiteit. Het expertisenetwerk waterveiligheid (ENW) pleit voor een langdurig landelijk meet- en monitoringprogramma voor een beter begrip van het watersysteem.

In het advies ‘Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring’ dat onlangs verscheen, wordt gesteld dat meer meetgegevens zouden kunnen leiden tot beter en goedkoper onderhoud en/of betere en goedkopere maatregelen. ‘Het gebrek aan nauwkeurige, langjarige veldgegevens veroorzaakt een stapeling van conservatieve aannames en daarmee overdreven zware of overbodige maatregelen met grote consequenties voor de omgeving’, aldus ENW.

Validatie ontbreekt
Binnen de waterveiligheid wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen die de morfologische en hydrologische processen en het gedrag van de waterkeringen beschrijven. Hierbij worden de in werkelijkheid optredende fysische processen vereenvoudigd. ‘De afgelopen jaren zijn er grote sprongen gemaakt in het verfijnen van deze modellen, maar is de aandacht voor de validatie van modelaannames naar de achtergrond geraakt’, constateert ENW.

Het ENW heeft in zijn onderzoek gebruik gemaakt van bestaande projecten en pilots (beeld: ENW).

Integrale aanpak
Volgens het expertisenetwerk zou meten en monitoring een structurele plaats moeten krijgen in de keten van waterveiligheid. Een integrale aanpak en de snelle ontsluiting van alle monitoringsgegevens is daarbij cruciaal. Op basis van de gedeelde kennisagenda van alle betrokken partijen op het gebied van waterveiligheid (DGRW, RWS, HWBP en STOWA/UvW) zou een meet- en monitoringsprogramma kunnen worden vastgesteld. ENW: ‘Gezamenlijke uitvoering van het meet- en monitoringsprogramma zal leiden tot draagvlak en breed gebruik van de uitkomsten.’

Waterveiligheidsloket
Een voorwaarde voor succes is een eenvoudige en snelle ontsluiting van de monitoringsgegevens. Het ENW denkt daarbij aan het oprichten van een specifiek waterveiligheidsloket. Een bijkomend voordeel van het opzetten van een langjarig en landelijk meet- en monitoringprogramma is dat het tevens een kweekvijver vormt voor (interdisciplinaire) studenten en jonge professionals, zodat ook de kennis richting de toekomst geborgd blijft.