Dijksma acht lozingsverbod voor Chemours niet haalbaar

De Tweede Kamer debatteerde op 17 mei over de onrust die is ontstaan rond het chemieconcern Chemours, voorheen DuPont, in Dordrecht. Naar nu blijkt, heeft het bedrijf lange tijd hoge concentraties PFOA uitgestoten en die stof is nu bij omwonenden in het bloed zijn aangetroffen. Chemours is inmiddels overgestapt op een ander productieproces en de provincie Zuid-Holland wil nu de lozingsvergunning aanscherpen. Een van de stoffen die bij het GenX-productieproces wordt gebruikt, FRD903, is uitermate oplosbaar. Drinkwaterbedrijf Oasen, dat in de buurt grondwateronttrekkingspunten heeft, vreest dat de stof op termijn problemen gaat veroorzaken.

Wantrouwen
In het Kamerdebat overheerste het wantrouwen dat het bedrijf heeft opgebouwd bij de omwonenden en met name de linkse partijen toonden geen enkele compassie meer met Chemours . GroenLinks en Partij van de Dieren dienden moties in om Chemours te verbieden FRD903 te lozen zolang het RIVM nog bezig is met nader onderzoek naar de milieubelasting van de stof.

Staatssecretaris Sharon Dijksma ontraadde de moties, omdat het feitelijk betekent dat het bedrijf de productie moet stilleggen. Het tijdelijk opslaan van het afvalwater is volgens haar geen optie, omdat het om te grote volumes gaat. Ook juridisch liggen de moties lastig. Volgens Dijksma heeft het Rijk geen directe zeggenschap over de lozingsvergunning. Indirect zou het Rijk als toezichthouder op de waterkwaliteit in de Merwede, waarop het FDR903-houdende water wordt geloosd, wel kunnen ingrijpen. Echter, zo stelde Dijksma, zo’n verbod zou in strijd zijn met de Europese Reach-verordening die de stof wel toelaat.

Dijksma kiest ervoor om samen met het RIVM de milieubezwaren en de potentiële gezondheidsschade van de stof nu snel beter in kaart te brengen, zodat de provincie Zuid-Holland in een betere onderhandelingspositie komt om een nog verdere aanscherping van de lozingsvergunning te bewerkstellingen. De provincie heeft al aangekondigd in een revisievergunning de toegestane lozingsvracht te willen verminderen van 6400 naar 2035 kg per jaar. Volgens Dijksma wordt nu gekeken of er argumenten zijn om de lozing nog verder aan banden te leggen.

Brief aan de Kamer
Dijksma kondigde aan dat minister Schultz van IenM binnenkort een brief naar de Tweede Kamer zal sturen over het te voeren beleid rond ‘opkomende’ stoffen. Belangrijke punten daarbij zijn het hanteren van het voorzorgbeginsel en het omkeren van de bewijslast. Het voorzorgbeginsel moet ruimte geven aan de vergunningverlener om aanvullende eisen te stellen, ook al is er nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze milieubelasting van een stof. De omkering van de bewijslast heeft te maken met de Europese Reach-richtlijn, die toestaat dat een bedrijf een stof op de markt mag brengen als het zelf kan aantonen dat de stof niet-milieubezwaarlijk is.

Staatssecretaris Sharon Dijksma

In het Kamerdebat hekelden de linkse partijen deze procedure, Zij willen dat een onafhankelijke partij de milieubezwaren onderzoekt. Staatssecretaris Dijksma toonde zich hier geen voorstander van, omdat ze vreest dat bedrijven minder informatie gaan verstrekken. Het gaat er volgens haar veel meer om in de vergunningverlening alerter te reageren op basis van de beschikbare informatie in het stoffendossier van Reach.

Op 23 mei stemt de Tweede Kamer over de moties.