De waterkwaliteit in de stad wordt in verband gebracht met de gezondheid van burgers. (foto: Wikimedia Commons).

Kennisinstituut Deltares en Erasmus MC gaan samen onderzoeken wat de blootstelling aan bepaalde stoffen in het water en de ondergrond betekent voor de gezondheid. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam onderzoekt de gezondheid van burgers op wijkniveau en Deltares voorspelt met modellen de blootstelling aan schadelijke stoffen op lokaal niveau. Het kennisinstituut en het ziekenhuis gaan op zoek naar verbanden tussen waterkwaliteit, riolering en gezondheid.

Dit onderzoek kan meerwaarde leveren voor waterbeheerders en artsen. De waterkwaliteit van oppervlaktewater en de staat van riolering worden in kaart gebracht en vergeleken met de gezondheid van mensen in Rotterdam. Een ander onderzoek kijkt naar de aanwezigheid van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica in Groningen en Indonesië. Via dit onderzoek denken Deltares en Erasmus MC meer zicht te krijgen op deze processen.

Veranderend klimaat

Met het oog op de klimaatveranderingen willen Deltares en Erasmus MC daarnaast onderzoek starten waarbij in groter verband gekeken wordt of bepaalde ziektes zich bij nieuwe klimaatomstandigheden kunnen verspreiden binnen Europa. Denk bijvoorbeeld aan warme zomers in Nederland, wanneer mensen vaker gaan zwemmen in oppervlaktewater, of wanneer exotische muggen misschien ook in Nederland virussen over kunnen brengen. Deltares modelleert nu al schadelijke algenbloei in deltagebieden, verspreiding van nieuwe vervuilende stoffen via rivieren, is betrokken bij microplastics onderzoek en gebruikt Big Data om overstromingen en droogte te voorspellen. Dit is een uitstekende combinatie met de kennis over infectieziekten, blootstellingsrisico’s en maatschappelijke gezondheidszorg die Erasmus MC in huis heeft.

Gezonde samenleving

Samen willen Deltares en Erasmus MC kennis ontwikkelen die gebruikt kan worden om steden en delta’s beter in te richten op effectief en veilig waterbeheer, waarbij nieuwe inzichten over de samenhang met de volksgezondheid voorop staan.