Als het aan Brussel ligt, mogen Europese boeren binnenkort hun land besproeien met niet-drinkbaar effluent van rwzi’s (foto: Creative Commons).

De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor om het hergebruik van water in de landbouw te bevorderen. De nieuwe regels helpen volgens Brussel landbouwers om optimaal gebruik te maken van niet-drinkbaar rwzi-effluent, waarmee de waterschaarste wordt verlicht, terwijl tegelijk mens en milieu worden beschermd. Momenteel wordt in Europa veel minder water hergebruikt dan zou kunnen.

Commissaris Vella (Milieu, Maritieme Zaken en Visserij) stelt dat met de voorgestelde verordening meerdere vliegen in één klap worden geslagen: “Bij dit voorstel zijn alle partijen gebaat: boeren krijgen toegang tot een duurzame bron van irrigatiewater, consumenten hebben de garantie dat de levensmiddelen veilig zijn en bedrijven krijgen nieuwe kansen. Maar de grote winnaar is het milieu, want door het voorstel wordt het water – onze meest waardevolle hulpbron – beter beheerd.”

Voorschriften, risicobeheer en meer transparantie
De voorstellen van de Europese Commissie behelzen drie hoofdthema’s. Allereerst stelt de Commissie minimumvoorschriften voor voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater uit stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, die onder meer betrekking hebben op microbiologische aspecten (bijvoorbeeld de hoeveelheid E. coli) en voorschriften voor routinematige monitoring en monitoring met het oog op validatie. Door minimumvoorschriften vast te stellen, wordt volgens Brussel gewaarborgd dat het teruggewonnen water dat in overeenstemming met de nieuwe regels is geproduceerd, veilig kan worden gebruikt voor irrigatie. Daarnaast is er aandacht voor risicobeheer, om aanvullende gevaren op te sporen die moeten worden aangepakt om het water veilig te kunnen hergebruiken. Het derde en laatste hoofdthema van het voorstel is een keuze voor meer transparantie. Burgers krijgen online toegang tot informatie over het hergebruik van water in hun lidstaat.

Waterschaarste in ruim 30 procent van de EU
Momenteel wordt in de EU veel minder water hergebruikt dan zou kunnen, stelt de Commissie. Meer hergebruik is gewenst, omdat zoetwateronttrekking en -transport een veel groter milieueffect hebben en veel meer energie kosten. Op een derde van het grondgebied van de EU heerst het hele jaar door waterschaarste. Dit blijft voor veel EU-lidstaten een belangrijke zorg. Het is waarschijnlijk dat de zoetwatervoorraden kleiner en van slechtere kwaliteit zullen worden, vanwege de steeds moeilijker voorspelbare weerpatronen, die bijvoorbeeld tot ernstige droogte kunnen leiden.

Effluent van rwzi’s gebruiken
De nieuwe regels die Brussel voorstelt, zijn bedoeld om optimaal gebruik te maken van gezuiverd afvalwater uit stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties, die een betrouwbare alternatieve watervoorziening moeten worden. Door het gebruik van niet-drinkbaar zuiveringseffluent mogelijk te maken, dragen de nieuwe regels ook bij tot het uitsparen van de economische en milieukosten die verbonden zijn aan de aanleg van nieuwe watervoorzieningen.

Het voorstel voor een verordening betreffende minimumvoorschriften voor hergebruik van water vindt u hier. De bijlage staat hier. Beide zijn Engelstalig.

Ook kunt u de (ebeneens Engelstalige) effectbeoordeling en een samenvatting van de effectbeoordeling downloaden.