De Europese Commissie wil dat Nederland de stikstofemissies naar water en lucht terugbrengt om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren en bescherming te bieden aan de Natura 2000-gebieden (foto: Sébastien Bertrand/CC).

De Europese Commissie is in haar aanbevelingen voor de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zeer kritisch over ons land: “De uitspoeling van nutriënten is met 200 kg stikstof in Nederland vier keer zo groot als het gemiddelde van de 27 Europese lidstaten. Er is meer nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.”

Met de publicatie van deze aanbevelingen geeft de Commissie een voorzet voor het implementeren van de Europese Green Deal in het GLB. Zowel het Europees Parlement als de Landbouwraad (de Landbouwministers van de lidstaten) aarzelen nog om die Green Deal op te nemen in de verordeningen voor het GLB. De komende maanden onderhandelen het Europees Parlement, de Landbouwraad en de Commissie over deze verordeningen.

Nationaal Strategisch Plan
Met deze aanbevelingen geeft de Commissie aan wat van Nederland verwacht wordt in het op te stellen Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB. Dat NSP moet uiteindelijk door de Europese Commissie worden goedgekeurd. De aanbevelingen maken duidelijk dat Brussel de lidstaten wil aansporen om het gedachtegoed van de Green Deal op te nemen in hun plannen. De Commissie nodigt Nederland uit om expliciet nationale waarden te formuleren voor de doelen van de Green Deal, rekening houdend met de nu gepubliceerde aanbevelingen.

Uitspoeling nutriënten
Een deel van de aanbevelingen betreft waterkwaliteit en milieu en op die terreinen moet Nederland nog flink aan de bak. Zo zal Nederland volgens de Commissie de GLB-gelden moeten gebruiken om de stikstofemissies naar water en lucht terug te brengen om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren en bescherming te bieden aan de Natura 2000-gebieden. De Commissie verwacht maatregelen die de transitie naar een minder intensieve landbouw ondersteunen en, met name in zandgebieden, maatregelen die leiden tot een meer efficiënt gebruik van kunstmest en organische mest, evenals een beter bodemmanagement. Ze wijst op de overschrijding van de normen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. De uitspoeling van nutriënten is met 200 kg stikstof in Nederland vier keer zo groot als het EU-gemiddelde. Bij 13 procent van het grondwater wordt de nitraatnorm van 50 mg/l overschreden. Het Europees Parlement vindt overigens dat er langs waterlopen drie meter brede bufferstroken moeten komen om de uitspoeling van nutriënten naar sloten te verminderen.
Tekst loopt door onder de illustratie

Een kaart van Europa met de stikstofbelasting vanuit de landbouw. Nederland kleurt heel erg blauw en dit laat goed de hoge stikstofbelasting zien (bron: het Europese Milieuagentschap in Kopenhagen – 2019).

Herstel veenweidegebieden en wetlands
Verder wil de Commissie dat in Nederland het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt teruggebracht. En de opslagcapaciteit van CO2 in de bodem kan volgens de Commissie worden versterkt door herstel van de veenweidegebieden en wetlands. Dat kan door vormen van koolstoflandbouw en een verschuiving naar biobased of kringlooplandbouw. Ook zou het GLB moeten bijdragen aan een verschuiving naar veehouderijsystemen die tot minder emissie leiden.

Frans Timmermans
Zoals gememoreerd is het GLB, en met name de implementatie van de Green Deal daarin, nog onderwerp van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Landbouwraad. Zowel het Europees Parlement als de Europese Landbouwministers hebben eerder al een voorstel van de Commissie voor een mineralenboekhouding afgewezen. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat wordt over vier maanden duidelijk. Maar het staat vast dat eurocommissaris Frans Timmermans, de ‘godfather’ van de Green Deal, in de uitwerking van het GLB meer klimaatresultaten wil zien dan het Europees Parlement. Met name over veenweidegebieden is het laatste woord nog niet gezegd. Zowel het EP als de Landbouwraad hebben de passages die de Commissie hierover heeft ingediend, afgezwakt.

Bron: foodlog.nl