Brabantse boeren die waterbesparende maatregelen hebben genomen mogen vanaf 1 april hun grasland met grondwater besproeien (foto: waterschap Aa en Maas).

Waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta hebben ondanks de lage grondwaterstanden door de droogte besloten geen onttrekkingsverboden voor grondwater in te voeren. Het betekent dat boeren die waterbesparende maatregelen hebben genomen vanaf 1 april hun grasland met grondwater mogen besproeien.

De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar, ze staan maar net boven de grenswaarden voor een beregeningsverbod. De voor de droogte getroffen maatregelen, zoals het hooghouden van stuwen, blijven daarom waar nodig intact. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het groeiseizoen dat 1 april is gestart. Voor boeren die géén waterbesparende maatregelen hebben getroffen, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het besproeien van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht.

Lange tijd spannend
Volgens dijkgraaf Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta was het lange tijd spannend: “Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk is er geen onttrekkingsverbod ingesteld. We roepen wel iedereen op om verstandig om te gaan met water en zo veel mogelijk water zelf op te vangen en vast te houden.”
De waterschappen meten in Brabant in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Per peilbuis vergelijken ze de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, hetzelfde of juist natter is dan normaal. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens die per meetpunt bepaald is, kleurt het punt op bijgaande kaart rood. Als meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kunnen de waterschappen op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater.