Bij Nauerna wordt onderzocht of economische landbouw mogelijk is op nat land (foto: Twitter).

In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn tractoren op het Raadhuisplein had geparkeerd. De boeren protesteren tegen de plannen van de gemeente om de veenweidegebieden te vernatten. Daarmee wil ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Een vertegenwoordiger van LTO Noord leidde het protest. Hij noemde de doelstelling in de Duurzaamheidsvisie van de gemeente – het veenweidegebied in 2035 CO2-emissievrij – ’ongelooflijk ambitieus’. De LTO wil dat de gemeenteraad eerst een proef in Nauerna afwacht. Daar wordt onderzocht of economische landbouw mogelijk is op nat land.

Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelen actiever sturen (foto: Innovatieprogramma Veen).

Drukdrains
De proef bij Nauerna, in de polder Zuiderveen, wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Veen. Op enkele proefpercelen zijn onderwaterdrains aangesloten op een pompput. De drains zorgen in voor- en najaar voor een betere draagkracht van de percelen en houden in de zomer meer vocht vast. De effectiviteit van het systeem is in hoge mate afhankelijk van het slootwaterpeil. Met drukdrains kan de boer de grondwaterstand in zijn percelen onafhankelijk van het slootwaterpeil veel actiever sturen. Hogere grondwaterstanden in de zomer zorgen ervoor dat minder veen oxideert, waardoor de bodemdaling beperkt blijft. Dit zorgt tegelijkertijd voor minder emissies naar de lucht en het water.

Daarnaast zijn drukdrains een instrument voor veehouders om bij wateroverlast of droogteschade te sturen met het grondwaterniveau. Water bufferen behoort ook tot de mogelijkheden. Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt onder meer hoe groot de effecten zijn van drukdrains op de draagkracht van het perceel en de grasproductie.

Angel uit de discussie
De agrarische ondernemers in Landsmeer vrezen dat door vernatting niet alleen de weidevogels, maar ook de boeren zullen verdwijnen. Volgens de boeren wordt in de cijfers van de overheid vergeten dat de veenweiden niet alleen broeikasgassen uitstoten, maar dat het grasland ook vele kilo’s CO2 opneemt. Wethouder Nico van Baarsen van Landsmeer wist de angel uit de discussie te halen door te zeggen dat hij de onderzoeken wil afwachten en dat de uitvoeringsplannen vervolgens met de boeren worden besproken.