wateroverlast Hekerbeekdal
Waterschap Limburg en de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal onderzoeken samen de mogelijkheden om wateroverlast in Valkenburg en de rest van het Hekerbeekdal aan te pakken (foto: Ger Peeters).

Waterschap Limburg en de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Voerendaal onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast in het Hekerbeekdal aan te pakken. Mensen uit de omgeving wordt gevraagd mee te denken. Het Hekerbeekdal ligt tussen het plateau bij Klimmen en de Geul. Vanaf het plateau stroomt het water naar Valkenburg. Hoosbuien veroorzaken hier steeds vaker wateroverlast.

De twee gemeenten en het waterschap analyseren het gebied en bekijken vervolgens samen met de omgeving welke maatregelen nodig zijn om het Hekerbeekdal zodanig in te richten dat het de veranderende weersomstandigheden aankan. Dit gebeurt samen met inwoners en belanghebbenden, waarbij ook bekeken wordt of er nog andere bestaande initiatieven kunnen worden meegenomen. Het resultaat van deze verkenning is het voorkeursalternatief. De drie betrokken overheden maken daarna samen met de omgeving verdere afspraken over welke onderdelen worden uitgewerkt in de planuitwerkingsfase, om ze daarna te realiseren in de uitvoeringsfase.

Burgerparticipatie
Inbreng van betrokkenen zorgt volgens de gemeenten en het waterschap voor betere plannen. “Daarom nodigen de verkenners mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen”, stelt het waterschap. “Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het Hekerbeekdal en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken.” Voor deze burgerparticipatie is een website gemaakt, waar mensen op een digitale kaart kunnen aangeven welke problemen, ideeën of kansen ze zien.

‘Intensieve gesprekken met belanghebbenden’
De bestuurders van de betrokken overheden zeggen verheugd te zijn dat ze de verkenning gezamenlijk gaan oppakken. Josette Van Wersch (Waterschap Limburg): “Ik ben blij dat we samen met de twee gemeenten de wateroverlast gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. We gaan in het traject intensieve gesprekken voeren met alle belanghebbenden, waaronder agrariërs, terreinbeheerders en inwoners, om te kijken waar de grootste knelpunten zitten en wat we daaraan kunnen doen.”

‘Natuurlijke omgeving aantrekkelijker maken’
Wethouder Carlo Vankan (Valkenburg aan de Geul): “Omdat water en wateroverlast geen (gemeente)grenzen kent, pakken wij samen met het waterschap en de gemeente Voerendaal graag de handschoen op om te kijken naar kansen die er liggen in het Hekerbeekdal. Het zwaartepunt ligt bij het voorkómen van wateroverlast en aan de andere kant het tegengaan van het verdrogen van de bodem. De beek zelf ligt vrij verscholen achter het groen en zou misschien zichtbaarder moeten zijn voor de wandelaars, een stukje ‘waterbeleving’.” Zijn collega Pierre Verbraak (Voerendaal): “Naast het aanpakken van de overlast gaan we ook kijken wat er mogelijk is om de natuurlijke omgeving van het Hekerbeekdal/Geuldal aantrekkelijker te maken. Twee aspecten gecombineerd in één project!”

Water in Balans
De verkenning van het Hekerbeekdal maakt deel uit van het programma Water in Balans. Dit is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak.