Ambassade van de Noordzee in Den Haag officieel geopend

Op 1 juni is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag. Uitgangspunt van deze bijzondere ambassade: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030.

Volgens de initiatiefnemers is de Noordzee hiermee vanaf nu een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen. De ambassade vertegenwoordigt al het leven in en rond de Noordzee, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. De komende twaalf jaar worden vanuit de ambassade de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.

Uitgangspunten
De deelnemers aan de oprichtingszitting verklaarden, in getuigenis van de griffiers, de Ambassade van de Noordzee te steunen en onderstreepten ook een achttal uitgangspunten:
• De zee is een kwaliteit en waarde op zichzelf, los van de materiële of immateriële behoeften van de mens;
• De Ambassade van de Noordzee wil de mens helpen gevoel te krijgen voor het niet-menselijke leven;
• De Ambassade van de Noordzee maakt de onzichtbare relaties tussen alle actoren in en rond de Noordzee zichtbaar. Uit gezonde relaties ontstaan kwaliteiten zoals schoonheid, mysterie en gezondheid;
• De Ambassade is open en transparant over de besluitvorming die plaatsvindt, en bedrijft politiek met de lange termijn voor ogen (> honderd jaar);
• De Ambassade organiseert een juiste balans, en bijbehorende werkprocessen, waarin kunstenaars, wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en burgers een rol spelen, en elkaar waar mogelijk versterken. Alleen dan zal de politieke stem van de Noordzee werkelijk gehoord worden;
• De Ambassade ontwerpt een transparant, geloofwaardig en controleerbaar systeem van representatie van het niet-menselijke. Letterlijke communicatie in het politieke proces is met verreweg de meeste niet-menselijke deelnemers onmogelijk. De vertegenwoordigers zullen dus gebruik moeten maken van menselijke methodes om de belangen van het niet-menselijke in kaart te brengen, via wetenschap, verbeelding en het politieke gesprek. Elke methode, en de onderlinge samenhang, moet nader uitgewerkt worden;
• De Noordzee is een menselijk concept en wordt beïnvloed door landen als Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland. Het is niet onlogisch dat in die landen ook Ambassades van de Noordzee worden opgericht. De onderlinge samenhang en vormen van besluitvorming zullen nader bestudeerd worden;
• De Ambassade realiseert zich dat een werkelijk duurzame samenleving vraagt om een nieuw samenleven. Het ambieert ook een voorbeeldproject te zijn voor een meer inclusieve democratie.

Voorbereidende en oriënterende zittingen leverden ideeën op
De ‘opbouw’ van de ambassade startte op 12 maart. In april vonden drie voorbereidende en oriënterende zittingen plaats, waarbij de volgende vragen centraal stonden: hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Op de drie zittingen hebben circa honderd mensen moties, antwoorden en ideeën aangeleverd. Op basis daarvan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd.

Eind juni volgt een pleidooi
De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation en The Ponies, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, CMTABC, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds. De initiatiefnemers willen iedereen uitnodigen om via moties op het proces en de inhoud te blijven reageren. In de Ambassade van de Noordzee wordt bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers uit de gas-, olie- en windmolenindustrie, visserij en scheepvaart, maar ook met biologen, onderzoekers, kunstenaars, scholieren en andere geïnteresseerden. Eind juni presenteren vertegenwoordigers van de Noordzee een pleidooi, waarin bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt worden.