Waterschap Drents Overijsselse Delta deed tijdens de droge zomer van 2018 al ervaring op met aangepast peilbeheer (foto: WDODelta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het herzien van het peilbesluit in de toekomst.

De aanpassing van het zomerpeil op de boezem van Noordwest-Overijssel houdt in dat vanaf eind april tot juli meer water het gebied wordt ingelaten. In plaats van bij -0,83m NAP gebeurt dit nu bij -0,76m NAP. Daarmee blijft het waterpeil op de boezem overigens binnen de vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en minimumpeil verandert niet, maar door extra water in te laten, komt het waterpeil aan de bovenkant van de bandbreedte uit. Na juli gaat het waterschap weer terug naar het normale peilbeheer.

Eerdere ervaring in extreem droge zomer van vorig jaar
Het waterschap deed tijdens de droge zomer van 2018 al ervaring op met deze vorm van aangepast peilbeheer. Om verdroging van de natuur te voorkomen, werd destijds op verzoek van de provincie Overijssel eerder water ingelaten. Dit heeft in de praktijk goed gewerkt. Het waterschap zette deze proef op in afstemming met terreinbeheerders, rietsnijders, de bond van binnenvissers en het natuurcollectief Noordwest Overijssel.