De WaterCoalitieNL (Water Alliance, NWP en Envaqua) probeert via regelmatige enquêtes een beeld te krijgen van de economische effecten en knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen in de branche (foto: Pixabay).

De nadelige gevolgen van corona blijven voelbaar in watertechnologiesector, maar minder dan in juni. Dat blijkt uit de meest recente peiling in september, uitgevoerd in opdracht van de WaterCoalitieNL. Opvallend: het aantal bedrijven dat medewerkers heeft moeten ontslaan, daalde van 27 naar 22 procent. Daarentegen deed 39 procent van de bedrijven geen of minder investeringen.

De WaterCoalitieNL (Water Alliance, NWP en Envaqua) is namens de Topsector Water & Maritiem bezig om een beeld te krijgen van de economische effecten en knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen in de branche, en waar mogelijk oplossingen te vinden. Hiervoor is er een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd. In september gaven minder bedrijven dan in juni aan nu of binnen twee weken niet meer voldoende werk te hebben voor alle werknemers (- 12%). Daarnaast is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de NOW- of TOZO-regeling gedaald van meer dan 50 procent in mei en juni naar 33 procent in september. Dit is mogelijk te verklaren doordat een groot aantal bedrijven tussen april en juni al een aantal medewerkers heeft moeten ontslaan of contracten niet verlengd heeft. Daarnaast is het aannemelijk dat tijdens de zomermaanden, waarin in Nederland en daarbuiten de maatregelen versoepeld werden, tijdelijk de economische gevolgen van de maatregelen iets afgenomen zijn.

Verlies van werk
Voor de enquête zijn 45 bedrijven aangeschreven die zich bezighouden met drinkwater, afvalwater en/of proceswater, waarvan er 29 hebben gereageerd. Hiervan heeft 45 procent minder dan 50 medewerkers in dienst. Van de respondenten heeft 14 procent momenteel of in de zeer nabije toekomst niet meer voldoende werk voor alle werknemers. Dat is 12 procent minder dan de maand juni. Daarnaast verwacht nog eens 10 procent over 2 maanden of later niet meer voldoende werk voor alle werknemers te hebben – ook dat is minder dan het percentage in juni. Opmerkelijk is dat het aantal respondenten dat geen verlies van werk verwacht, is gedaald naar 42 procent, tegenover 48 procent van de respondenten in juni. Dit is nog steeds meer dan in de maanden mei en april (respectievelijk 23% en 22%).

Bron: WaterCoalitieNL

Minder investeringen
De respondenten hebben verschillende maatregelen genomen als gevolg van onvoldoende werk (zie onderstaande grafiek). Het aantal bedrijven dat medewerkers heeft moeten ontslaan of tijdelijke contracten niet heeft verlengd, is licht gedaald van 27 procent in juni naar ongeveer 22 procent in september. Het percentage bedrijven dat geen investeringen meer doet, is sterk gestegen: naar 39 procent, tegenover 27 procent in juni. Dat is echter nog lager dan in mei, toen 48 procent aangaf geen investeringen meer te doen.

Ten opzichte van vorige maanden is duidelijk te zien dat er maatregelen zijn genomen om ondanks het verminderde werk toch door te gaan. Daarbij valt op dat er een verandering is in hoe bedrijven anticiperen op de effecten van de coronapandemie (bron: WaterCoalitieNL).

Financiële problemen
Van de respondenten geeft 10 procent aan financiële problemen te hebben. Bijna 7 procent verwacht over 2 maanden of later financiële problemen te krijgen. 52 procent verwacht niet of nauwelijks in financiële moeilijkheden te komen als gevolg van de maatregelen. Dit is een lichte daling t.o.v. juni (55%). Dat nog steeds veel bedrijven geen financiële problemen verwachten, heeft volgens WaterCoalitieNL waarschijnlijk te maken met het relatief hoge aantal bedrijven dat geen of minder dan 10 procent omzetverlies heeft (48%). Niettemin is dit een daling t.o.v. juni, toen 55 procent geen of minder dan 10 procent omzet had verloren. Ongeveer 10 procent heeft meer dan 40 procent omzet verloren en 7 procent geeft aan dat de omzet is gegroeid vanwege de crisis en maatregelen.

Belemmeringen
De belemmeringen die respondenten ervaren als gevolg van de crisis zijn zeer uitlopend (zie onderstaande grafiek). Twee problemen blijven volgens WaterCoalitieNL veel aanwezig bij de respondenten: klanten annuleren of stellen opdrachten uit en men heeft geen toegang tot de werklocatie (resp. 43%, 34%, 48%). Het aantal respondenten dat aangeeft dat er verminderde R&D-inzet is, is gedaald naar 14 procent. In april, mei en juni was dit nog 30 procent. Over het algemeen kan worden gesteld dat het aantal bedrijven dat belemmeringen ervaart, is gedaald ten opzichte van de maanden april, mei en juni.

bron: WaterCoalitieNL

‘Goed inzicht’
“De regelmatig gehouden enquêtes geven ons goed inzicht wat de gevolgen zijn van de coronapandemie voor de watertechnologiesector” zegt Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance. “Dit is voor ons goed te gebruiken in de terugkoppeling naar de overheid. Duidelijk is dat door de grote diversiteit van het bedrijfsleven in grootte, marktsectoren en wel of niet export de gevolgen ook heel erg verschillen. Het is positief dat het aantal bedrijven dat mensen heeft moeten ontslaan of werktijdverkorting heeft moeten aanvragen, is afgenomen. En het is goed om te zien dat bedrijven meer R&D-investeringen doen dan in juni en mei. Het wordt voor bedrijven die projecten in het buitenland doen wel zorgelijker vanwege de aanhoudende reisbeperkingen, enerzijds om de acquisitie op niveau te houden en anderzijds om projecten opgeleverd te krijgen. Het is daarom goed om de enquête de komende periode te blijven continueren, om ook de effecten op langere termijn te kunnen monitoren” aldus Molenkamp.