foto: UVW

Waterschapsbesturen zijn volop aan het oefenen met digitale besluitvorming. Dat komt omdat op 10 april de spoedwet Digitale Besluitvorming in werking is getreden. De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis stelden een handreiking op om de waterschappen te ondersteunen bij de invoering van de spoedwet.

De spoedwet maakt tijdelijk digitale besluitvorming door algemeen besturen van waterschappen mogelijk. Digitale beraadslaging was al toegestaan. De wet komt niet in de plaats van de bestaande wetgeving, maar komt daar tijdelijk naast te staan vanwege de coronamaatregelen. De Unie van Waterschappen maakte zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom vroeg voorzitter Rogier van der Sande in een brief aan minister Knops van binnenlandse zaken om zo snel mogelijk digitale besluitvorming mogelijk te maken.

Bestuursadviseur Anton Merks van Waterschap Brabantse Delta schreef mee aan de handreiking van de waterschappen. Hierin wordt de spoedwet toegelicht en staat een overzicht van tips voor de juridische, technische en procedurele voorbereiding van een bestuursvergadering. De afgelopen week hebben commissieleden van het algemeen bestuur voor het eerst geoefend met de systemen voor digitale besluitvorming.

Besluitvorming moet doorgaan

“Volgende week oefenen we voor het eerst met 30 bestuurders met digitale vergadersystemen, zoals Microsoft Teams. Ze nemen dan nog geen beslissingen, maar kijken eerst hoe de systemen werken.” Anton Merks benadrukt dat de besluitvorming door moet gaan. “Zo staat er in mei een digitale vergadering op de rol over de verbetering van de regionale keringen in het gebied van het waterschap. Een belangrijk project waarin het bestuur onder meer moet beslissen hoe het waterschap ervoor kan zorgen dat regionale dijken in 2023 aan de veiligheidsnormen voldoen.”

De impact van de verbeteringen gaan niet onopgemerkt voorbij aan bewoners en andere belanghebbenden. “Niet iedereen is het eens met een verhoogde dijk voor de deur”, zegt Anton Merks. “Daarom is het belangrijk dat het bestuur alle overwegingen kan meenemen in de uiteindelijke besluitvorming.”

Bestuursadviseur Roderick Moolenaars van waterschap Vallei en Veluwe schreef eveneens mee met de handreiking. “Vorige week hebben we geoefend met digitaal vergaderen met de leden van het algemeen bestuur. Volgende week vindt de eerste digitale commissievergadering plaats en in mei de eerste digitale besluitvorming. Op de agenda staan dan de jaarrekening en twee besluiten over projecten.”

Randvoorwaarden

Om geldige besluiten te kunnen nemen moeten de bestuursvergaderingen aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet ieder bestuurslid afzonderlijk toegang hebben tot de digitale vergadering en moet hun identiteit zichtbaar én hoorbaar vastgesteld kunnen worden wanneer zij hun stem uitbrengen. Ook is het belangrijk dat de vergadering op afstand toegankelijk is voor publiek en openbaar wordt gemaakt door middel van een livestream. Inspraak moet gewoon mogelijk blijven.