De neerslag in juni 2016 had een groot effect op de waterstanden in het stroomgebied van de Reusel en de Kleine en Groote Beerze, zoals te zien is aan de verdronken stuw van de Kleine Beerze bij Hoogeloon (foto: Waterschap De Dommel).

Tot 2021 trekt Waterschap De Dommel 10 tot 15 miljoen euro extra uit om het watersysteem meer klimaatbestendig te maken. In 2018 is voor deze maatregelen 1,5 miljoen euro begroot. De maatregelen staan beschreven in het actieplan ‘Leven-de-Dommel’, dat is opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast waarmee het waterschap in juni 2016 te kampen had.

Watergraaf Peter Glas: “De klimaatverandering gaat meer extreme perioden brengen. Daarom wordt juni 2016 niet als incident gezien, maar als een alarmsignaal. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor gemeenten, bewoners en bedrijven.” Het actieplan beschrijft waar het waterschap samen met zijn partners de komende jaren mee aan de slag gaat.

Nieuwe technologieën om stuurbaarheid te vergroten
In totaal heeft De Dommel voor 2018 een achttal actiepunten geformuleerd. Een van de belangrijke keuzes is het vergroten van de stuurbaarheid van het watersysteem door de inzet van nieuwe technologieën. Dat behelst onder meer slimmer sturen op de inzet van bestaande waterbergingen, investeren in de automatisering van stuwen en het plaatsen van LOP-stuwen, knijpstuwen en/of kantelstuwen. Verder wil De Dommel risicogestuurd maaibeheer invoeren: met behulp van een risicomatrix wordt het effect van risicogestuurd maaibeheer op watergangen en gebieden in beeld gebracht. Dit levert een risicokaart op watergangniveau op (groen, geel, rood). De mogelijke maatregelen worden vervolgens vastgesteld en uitgevoerd.

Samen met de landbouwsector investeren in de bodem
Bovendien heeft water meer ruimte nodig om wateroverlast en schade te beperken, zowel in en rond steden en dorpen als in het landelijke gebied. Daartoe staan in 2018 twee acties op stapel: zorgen en borgen van het juiste watergebruik op de juiste plek, plus het beekdal beheren en inrichten op extremere situaties. Ook gaat het waterschap samen met de landbouwsector investeren in de bodem en is het voornemens ‘actief waterinformatie te delen en op te halen’.

Uitgaven stijgen 2,8 procent, zuiveringsheffing blijft ongewijzigd
In de begroting voor 2018 stijgen de uitgaven van Waterschap De Dommel met 2,8 procent ten opzichte van 2017. Het waterschap besteedt in 2018 105 miljoen euro aan het zuiveren van rioolwater (55%) en veilig en voldoende water (45%). Tegenover de uitgaven staan inkomsten uit waterschapsbelasting en incidentele inkomsten zoals subsidies. Een deel van de kosten wordt ook gedekt vanuit reserves, die geleidelijk worden afgebouwd. De totale netto uitgaven van 105,3 miljoen euro zijn met 2,8 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2017. Aan veilig en voldoende water wordt 47,7 miljoen euro uitgegeven. Daarvan draagt De Dommel ruim 10 miljoen euro bij aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In 2018 stijgt de waterschapsbelasting voor een gemiddeld gezin met circa 3 euro. De zuiveringsheffing blijft gelijk t.o.v. 2017.