Tot en met 9 december kan er gestemd worden voor de Publieksprijs van de Waterinnovatieprijs. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november maakte de Unie van Waterschappen de genomineerden bekend. Twaalf innovaties in vier verschillende categorieën maken kans op de prijs.

De genomineerden zijn door een deskundige jury geselecteerd uit 97 inzendingen. De categorieën beslaan de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Naast deze drie categorieën vraagt de Unie van Waterschappen bijzondere aandacht voor het onderwerp Digitale transformatie. Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Door te innoveren kunnen problemen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden. De Waterinnovatieprijs is een ideaal visnet om nieuwe ideeën op te halen en met elkaar te delen.”

Steenbekleding uit slib

In de categorie Waterveiligheid Netics B.V. en Waterschap Scheldestromen genomineerd. Zij produceren van bekledingselementen van baggerspecie. Dankzij deze elementen krijgt het slib een nuttige bestemming en worden de kosten voor een dijkverzwaring verlaagd. Bovendien kunnen deze bekledingselementen dienen als vervanging van betonnen elementen waarvan de productie niet duurzaam is. De grondstoffen moeten vaak over grote afstanden worden getransporteerd en de productie kost relatief veel energie.

Ontwateren van slib

In de categorie Schoon water is het TORWASH-proces genomineerd. In Nederland wordt jaarlijks 1,5 miljoen ton slib gemaakt. Dit bestaat voor 80% uit water en wordt met grote tankwagens naar verbrandingsovens gebracht om te worden verbrand. Dat kost ons 120 miljoen euro. Met het proces van het bedrijf TORWASH BV wordt het slib zonder additieven chemisch gemodificeerd, waardoor het natte slib veel beter ontwatert en er zelfs biobrandstof van gemaakt kan worden. Ook wordt er biogas gevormd en wordt het meeste fosfaat teruggewonnen. De hele bewerking vindt plaats op de waterzuivering, zodat waterschappen de slib-eindverwerking helemaal in eigen hand kunnen houden. Omdat de reststromen volledig hergebruikt kunnen worden, zorgt TORWASH dus voor een circulaire waterzuivering.

Boeren meten water

Het project Boeren Meten Water van Acacia Water en LTO Noord is genomineerd in de categorie Voldoende Water. Met meetapparatuur die in het project is ontwikkeld, voeren agrariërs en waterschappen samen metingen uit naar grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte. Een intensief gebiedsproces levert meer begrip op tussen de agrariër en waterschap en geeft inzicht in de benodigde maatregelen. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze schaal gezamenlijk wordt gemeten.

Niet grappigs aan lachgas

In de categorie Digitale transformatie is het project ‘Niets grappigs aan lachgas’ van waterschap Amstel, Gooi en Vecht genomineerd. Het waterschap wil één van de zuiveringsstraten van rwzi Amsterdam West als onderzoeksstraat inrichten. Er komen extra sensoren om het influent en het zuiveringsproces op de belangrijkste parameters real-time te monitoren en het proces te sturen met Artificial Intelligence. Dit is van belang omdat de N2O uitstoot van rwzi’s een aanzienlijke bijdrage levert aan de broeikasgasemissies van waterschappen – voor Amstel Gooi en Vecht ongeveer 45% – en rwzi’s veel energie verbruiken voor beluchting.

Aanmelden voor het Waterinnovatiefestival kan hier

Stemmen voor de Publieksprijs kan hier