Vewin teleurgesteld over bescherming grondwater in nieuwe nitraatregels

grondwaterbeschermingsgebieden
Drinkwaterwingebied van Brabant Water bij Schijndel (foto: Jac van Tuijn)

De drinkwatersector mist in het Addendum van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn de afgesproken doelen voor de bescherming van de grondwaterbronnen voor drinkwater. Het nieuwe maatregelenpakket om de stikstofuitstoot door de landbouw te reduceren, is door landbouwminister Staghouwer voorgelegd aan de Europese milieucommissaris Virginijus Sinkevičius. Volgens Staghouwer heeft Brussel laten weten dat Nederland hiermee voldoet aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Op vrijdag 25 februari stuurden de ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal – Zeggelink voor Natuur en Stikstof een addendum bij het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) naar de Tweede Kamer. Dit addendum vertaalt de ambities uit het Coalitieakkoord naar de maatregelen die het kabinet van plan is te nemen om de doelen voor waterkwaliteit voor zover het de landbouw betreft te halen. De ministers willen de Europese Commissie ervan overtuigen dat Nederland met de maatregelen zal voldoen aan de verplichtingen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) om wederom een derogatie van de Nitraatrichtlijn te verkrijgen. Volgens Vewin gaat het addendum niet in op de afgesproken doelen voor de grondwaterbronnen voor drinkwaterproductie.

Kwaliteitsdoelen

In 2017 is met Rijk, IPO en LTO in een bestuursovereenkomst afgesproken dat de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden uiterlijk in 2025 blijvend onder de wettelijke norm van 50 mg/l moeten liggen. Op basis van een recente analyse van de resultaten van de bestuursovereenkomst wordt verwacht dat dit doel in ongeveer de helft van deze gebieden niet zal worden bereikt, zo stelt Vewin in een reactie.

Bij de presentatie van het 7e NAP werd duidelijk dat de maatregelen uit dit Actieprogramma maar een zeer beperkt effect zullen hebben op de nitraatconcentraties in de grondwaterbeschermingsgebieden. De verwachting die wordt uitgesproken in het 7e NAP dat doelbereik voor grondwater in zicht komt, geldt nadrukkelijk niet voor de grondwaterbronnen voor drinkwater, aldus de sector.

Prioriteit

Om met deze aanpak de nitraatproblematiek in grondwaterbeschermingsgebieden definitief op te lossen, bepleit Vewin dat bij het bepalen van de landelijke strategie in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) deze gebieden, en de gebieden rond oppervlaktewater innamepunten voor drinkwaterproductie, een prioritaire status krijgen, zodat het afgesproken doel in uiterlijk 2025 wordt gerealiseerd.

De inzet moet zich volgens de drinkwatersector niet alleen richten op de aanpak van nitraat, maar ook op bestrijdingsmiddelen en op andere probleemstoffen zoals medicijnresten en opkomende stoffen.