Kraanwater
In noodsituaties komen er misschien restricties op het gebruik van drinkwater. (foto: Wikimedia Commons.)

De bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) is te groot en er zijn te weinig normen om de drinkwatervoorziening zeker te stellen. Dat stelt Vewin 11 september op haar website. Het standpunt is gebaseerd op de Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet die op 31 augustus in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Volgens Vewin is het noodzakelijk om meer zaken afdwingbaar te regelen.

Volgens de vereniging van drinkwaterbedrijven zouden alle activiteiten bij het verlenen van watergunningen moeten worden getoetst aan de milieukwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water. Nu zou er alleen indirect toetsing nodig zijn via globalere doelstellingen in plannen en programma’s. Vewin vindt dat een omgevingsvergunning geweigerd moet worden als een activiteit in strijd is met: ‘geen achteruitgang van de waterkwaliteit’ en ‘het bereiken van een goede toestand’.

Niet streng genoeg
Ook de Raad van State is van mening dat een watervergunning voor activiteiten geweigerd moet worden als er sprake is van een verslechtering van de waterkwaliteit. ‘Rekening houden met’ het waterprogramma laat te veel beoordelingsruimte over aan bestuurders.

Meer aandacht voor drinkwaterbelang
Volgens Vewin moet het drinkwaterbelang nog zwaarder wegen, onder andere bij milieubelastende lozingsactiviteiten. ‘Het is belangrijk dat drinkwaterbedrijven bij vergunningverlening en maatwerkvoorschriften in de praktijk betrokken zijn. Bestuursorganen moeten zorg dragen voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening zoals opgenomen in de Drinkwaterwet en Omgevingswet’, aldus Vewin.

Zorgplicht in de praktijk
Het RIVM heeft in maart 2018 een informatieblad uitgegeven dat ingaat op de vraag wat de zorgplicht drinkwater voor bestuursorganen betekent. Vewin heeft eind vorig jaar het ‘Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening’ gepubliceerd. Beide publicaties bieden handvatten aan bestuurders voor het veilig stellen van de drinkwatervoorziening.