Vewin mist bij kabinet gevoel van urgentie voor bescherming drinkwaterbronnen

Vewin, de branchevereniging van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en kabinetsplannen aandacht krijgen, maar teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om de problemen ook daadwerkelijk met urgentie aan te pakken. Om in 2020 vooruitgang te boeken, is volgens Vewin meer nodig.

In de week voor Prinsjesdag luidde Vewin al de noodklok over de toenemende druk op de kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater. De branchevereniging pleit ervoor in de komende planvorming voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, inclusief nieuwe bedreigingen en de invloed van klimaatverandering. Aan de bestuurlijke ‘versnellingstafels’ die IenW heeft ingericht, moeten als het aan Vewin ligt snel bestuurlijke afspraken gemaakt worden met concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit.

Bodemverontreiniging en grondwateronttrekkingen
Vewin vindt ook dat in de nieuwe regels voor bodemverontreiniging beter geborgd moet worden dat maatregelen worden getroffen als grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening worden bedreigd. De uitwerking van die bodemregels staat in het Aanvullingsbesluit bodem, dat medio 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Met deze nieuwe regels komt er meer afwegingsruimte voor decentrale overheden en blijft het beschermingsniveau gelijk.

Aanvullende strategische grondwatervoorraden aanwijzen
In het Deltaprogramma 2020 staat dat de ongebruikelijk lange droogteperiode van 2018 heeft gezorgd voor verzilting in het IJsselmeer en voor sterk dalende grondwaterstanden, met name op de hoge zandgronden en in de zuidwestelijke delta. De deltacommissaris stelt dat alle betrokken partijen een grote inspanning moeten leveren om water vast te houden in natte tijden, zodat dit beschikbaar is in tijden van droogte. Vewin ondersteunt deze ambitie en pleit ervoor internationaal goede afspraken te maken om de zoetwatervoorziening in Nederland te borgen. Ook wil Vewin dat aanvullende strategische grondwatervoorraden worden aangewezen en goed beschermd.

Risico’s van geothermie voor het grondwater
Een punt van zorg voor Vewin is dat de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat volledig voorbijgaat aan de afspraken in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) over functiescheiding van geothermie en grondwater. Vewin is het eens met de vaststelling in de begroting van IenW dat voor STRONG de systeemverantwoordelijkheid bij het ministerie van IenW ligt. STRONG is volgens de vereniging een belangrijke basis voor het ordenen van activiteiten in de bodem en ondergrond. Vewin vindt dat mijnbouw en gebieden voor de drinkwatervoorziening in de ondergrond gescheiden moeten zijn, vanwege de risico’s voor het grondwater. Ook elders moeten aan mijnbouwactiviteiten regels worden gesteld die deze risico’s zoveel mogelijk beperken, vindt Vewin.