Door de verbreding van het kanaal kan de pompcapaciteit van gemaal A.F. Stroïnk volledig worden benut (foto: WDODelta).

De verbreding van het Ettenlandsch kanaal zorgt ervoor dat de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig kan worden benut en zorgt tegelijkertijd voor een versterking van de biodiversiteit in het gebied. De provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor dit project.

Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen, worden de peilen in de boezem en omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal water kan aanvoeren via een breder kanaal. Het gemaal A.F. Stroïnk regelt het peil op de boezem van Noordwest-Overijssel en de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. Bij hoog water in het boezemgebied pompt het gemaal het water via het Vollenhovermeer naar het IJsselmeergebied.

Natuurvriendelijke verbinding
Hetzelfde Ettenlandsch Kanaal moet volgens de provincie een natuurvriendelijke verbinding worden tussen De Wieden en het Vollenhovermeer. Dat is één van de Natura2000-maatregelen in De Wieden. Zowel provincie als waterschap zeggen zich in te spannen voor een duurzame en (kosten)efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het versterken van de biodiversiteit. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Goed dat provincie en waterschap samen optrekken. De provincie neemt de regierol op zich en de kosten van de uitvoering worden verdeeld.” De samenwerking, die op 11 februari officieel werd ondertekend, beperkt ook de overlast doordat er slechts één keer werkzaamheden in het gebied plaatsvinden.
Tekst loop door onder de foto

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie en Dagelijks-bestuurslid Hans Pereboom van WDODelta ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst (foto: WDO Delta).

Goede aan- en afvoer van het water
Hans Pereboom, DB-lid van het waterschap, benadrukt ook de voordelen van de gecombineerde maatregelen: “Goede aan- en afvoer van het water is in dit gebied erg belangrijk. En nu profiteert de natuur ook.” Het Ettenlandsch Kanaal wordt aan de zuidzijde ongeveer 25 meter breder, met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Deze oever is straks voor otters en moerasvogels geschikt als verbindingszone tussen het Vollenhovermeer en De Wieden. Aansluitend aan de verbreding van het kanaal komt een 30 meter brede rietzone. De oevers van het Ettenlandsch Kanaal zijn gunstig voor de ontwikkeling van een stevige (water)rietzone en daarmee voor een goed leefgebied voor de Grote Karekiet. Vooral de werking van de wind op de oevers en een rijke ondergrond (met klei en zand) zorgen voor een goede voedingsbodem voor rietontwikkeling. Het droge grasland ten zuiden van het kanaal wordt natter gemaakt door extra in- en uitlaten aan te leggen. De bestaande natuur van de Wieden profiteert hiervan door het creëren van leefgebied voor de Porseleinhoen. Eveneens zal er een foerageergebied kunnen ontstaan voor onder meer de Bruine Kiekendief en Zwarte Stern.

Gemaal wordt verplaatst
Om dit allemaal mogelijk te maken, verplaatst WDODelta het gemaal Duinweg. Daarnaast zullen, meer verspreid in het gebied, een aantal kades en keringen worden aangelegd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in het najaar van 2022 gaan starten. De kosten voor het waterschap bedragen circa 3,5 miljoen euro. De provincie heeft een budget van ongeveer 8,8 miljoen euro beschikbaar.

Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa
De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden aangewezen als Natura2000-gebied. Als één van de doelstellingen hiervoor realiseert de provincie nieuwe natuur in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte. Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, past het waterschap de waterpeilen aan. Er is een hoger waterpeil nodig. Dit is met een peilbesluit vastgelegd. En ook wordt het watersysteem anders ingericht.