De UvW doet een voorstel waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger gemaakt kan worden (foto: Creative Commons).

De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer worden verdeeld over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Omdat Nederland grote regionale verschillen kent, is daarnaast meer ruimte nodig voor maatwerk. Dat is het uitgangspunt van het voorstel voor een nieuw belastingstelsel dat de Unie van Waterschappen (UvW) vrijdag 15 juni bij haar leden voorlegde.

In 2014 heeft de OESO in het rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?’ geadviseerd om de economische prikkels te versterken en de vervuiler ook echt te laten betalen. Daar is de Unie van Waterschappen mee aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot het nieuwe voorstel.

Toekomstbestendige financiering
Waterschappen werken in gebieden die sterk van elkaar verschillen. Landelijk of stedelijk, hoog- of laaggelegen, wel of niet aan zee of aan de grote rivieren. Allemaal factoren die bepalen op welke wijze het waterbeheer moet worden uitgevoerd. Volgens UvW-voorzitter Hans Oosters is de financiering van het waterwerk in grote lijnen op orde. “Maar kijkend naar de toekomst is er behoefte aan verbetering. De komende jaren komen er veel nieuwe uitdagingen bij. Er worden meer hoosbuien en langdurige droogte voorspeld, die als we niets doen veel schade zullen veroorzaken. Ook willen we als waterschappen duurzamer werken en schone energie opwekken”, aldus Oosters in een persbericht.

Behoeftes in kaart
De waterschappen moeten voldoende ruimte en slagkracht krijgen om deze uitdagingen en ambities aan te pakken. De Unie van Waterschappen heeft de behoefte van waterschappen en stakeholders in kaart gebracht en op basis daarvan het voorstel ontwikkeld.

Wie betaalt wat
De waterschappen hebben nu drie verschillende soorten belastingen. De bedoeling is nu om bij elk van die drie belastingen een leidend principe centraal te stellen. Zo geldt voor de watersysteemheffing dat wie profiteert van het beheer van het watersysteem of extra diensten afneemt, bijdraagt aan de kosten. Voor de zuiveringsheffing geldt dat de veroorzaker van de kosten betaalt voor het zuiveren van zijn afvalwater en meewerkt aan een duurzame samenleving. Voor de verontreinigingsheffing is het leidende principe dat de vervuiler betaalt. Wie oppervlaktewater vervuilt met lozingen krijgt hiervoor een rekening. De opbrengst daarvan komt weer ten goede aan het watersysteembeheer.

Procedure
Het voorstel van de Unie van Waterschappen wordt de komende maanden besproken door de besturen van alle waterschappen. In de ledenvergadering van oktober wordt besloten of het advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangeboden.