Kamermotie wil drinkwaterbronnen beter beschermen

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende 23 februari tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek mede namens Thom van Campen (VVD) een motie in. Hierin roepen de Kamerleden de regering op de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden mee te nemen in het NPLG. De stemming vindt plaats op 7 maart.

De Kamerleden wijzen er in de motie op dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder andere door deze verontreinigingen steeds meer onder druk staat, de bestaande doelen verder uit zicht raken en deze tot nu toe niet zijn opgenomen in het NPLG. Minister Van der Wal liet het oordeel over de motie aan de Tweede Kamer, meldt Vewin.

Prioriteit

Een belangrijk doel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is om de Europese en nationale verplichtingen op het gebied van waterkwaliteit via gebiedsgerichte programma’s te realiseren. Vewin heeft de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat al eerder verzocht de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit te geven in het NPLG, onder andere door grondwaterbeschermingsgebieden een prioritaire status te geven.

NPLG

Concreet heeft Vewin bepleit de bestaande doelen voor het verminderen van de belasting van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen te verankeren in het NPLG. Tot nu toe is bescherming van drinkwaterbronnen echter niet opgenomen in het NPLG. Daarmee wordt volgens de drinkwatersector onvoldoende verzekerd dat bescherming van drinkwaterbronnen voldoende aandacht krijgt in de gebiedsgerichte uitwerking.

Toenemende druk

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat in toenemende mate onder druk en is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen eerder slechter wordt.

Op het vlak van nitraat is eind 2017 een bestuursovereenkomst gesloten tussen LNV, IenW, IPO, LTO en Vewin met als doel de nitraatconcentraties in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden uiterlijk in 2025 duurzaam onder de wettelijke norm te brengen. Naar huidig inzicht kunnen de doelen met de huidige aanpak in (mogelijk) circa de helft van de gebieden worden bereikt, maar in de andere helft zeker niet.

Voor bestrijdingsmiddelen zijn doelen vastgelegd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het doel is in 2030 nagenoeg geen emissies van bestrijdingsmiddelen naar het milieu meer te hebben. Het eerste tussendoel – in 2023 95% minder normoverschrijdingen in oppervlaktewater voor drinkwaterproductie dan in 2013 – is evenwel al buiten bereik.