De bollenvelden van Firma J. van der Baan & Zonen in Dirksland, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee (foto: Adrie van Waarde / Creative Commons).

Tulpenteelt- en broeierijbedrijf Van der Baan in Dirksland heeft fors geïnvesteerd in een duurzame uitbreiding met o.a. recirculatie van bedrijfswater. Er zijn maatregelen genomen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van het bedrijf te beperken en meer gebruik te maken van hemelwater en gezuiverd drainwater. Het project kreeg de naam ‘Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan’.

Op het tulpenbedrijf zijn twee grote waterbassins geplaatst, waar al het water uit de broeierij – waar uit bollen tulpen worden geteeld – wordt gereinigd met ozon. Dit water kan vervolgens worden hergebruikt. Ook het water van het erf wordt in de bassins opgevangen en gereinigd met ozon. Vervolgens mag dit ‘schone’ water geloosd worden op het oppervlaktewater.

Project is voorbeeld voor de sector
Vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta hebben hun waardering uitgesproken voor dit innovatieve plan. Bij de opening enkele weken geleden hebben ondernemers en vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en de KAVB uitgebreid gesproken over het project. De conclusie was dat meer ideeën voor soortgelijke projecten om de waterkwaliteit te verbeteren, meer dan welkom zijn in de bloementeeltsector.

Verschillende subsidies
De provincie Zuid-Holland heeft subsidie verstrekt voor dit project in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). Bovendien is het project Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan mede mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’ en door waterschap Hollandse Delta.