Gemeenten mogen van de rechter weer pesticiden gaan gebruiken in de openbare ruimte. (foto: pxhere).

Nederlandse gemeenten mogen onkruid in de openbare ruimte toch weer met landbouwgif bestrijden. Dat bepaalde het Gerechtshof in Den Haag 24 november in een hoger beroep dat was ingespannen door Nefyto en Artemis. Volgens de rechter heeft het verbod op pesticiden dat in 2016 van kracht werd, geen wettelijke grondslag. Tijdens het Wetgingsoverleg Water 1 december werd direct een motie ingediend om in de wet een toereikende rechtsgrondslag te creëren, zodat het verbod opnieuw kan worden ingesteld.

Minder vervuiling

De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin betreurt de uitspraak van de rechter en bepleit op de website om snel een nieuw verbod op het gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw in te stellen. Volgens Vewin staat de uitspraak van de rechter haaks op de ambitie om in 2030 de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw tot nul terug te brengen. Vewin stelt ook dat het verbod op pesticiden wel degelijk effect sorteerde. ‘Bij innamepunten voor drinkwater is sinds het verbod een afname van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat in het water te zien.’

Motie

Met een verwijzing naar die afname dienden de Kamerleden Laura Bromet (Groenlinks), Tjeerd de Groot (D’66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) dinsdag 1 december tijdens het Wetgevingsoverleg water een motie in. De leden van De Tweede Kamer verzoeken de regering zo snel mogelijk een toereikende rechtsgrondslag te creëren die het mogelijk maakt het eerdere door de Kamer ingestelde verbod weer te bekrachtigen. Het kabinet zei bij monde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven in Trouw nog niet te weten hoe zij op de uitspraak van gerechtshof gaan reageren. ‘Ik zal het arrest van het gerechtshof nader bestuderen’, verklaarde Van Veldhoven in de krant.

Toelating

Chemische onkruidverdelgers, schimmelbestrijders en insecticiden moeten worden toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze organisatie maakt een risicobeoordeling op basis van wetenschappelijke en technische inzichten. Als een middel door het Ctgb is toegelaten vormt het volgens de wet geen of een aanvaardbaar risico. Volgens Nefyto komt een bestrijdingsmiddel in Nederland dus alleen op de markt als het niet schadelijk is. Met de uitspraak onderschrijft het Gerechtshof de visie van Nefyto.

Toxiciteit

Volgens de Wageningse hoogleraar bodemdegradatie en landbeheer Violette Geissen in Trouw valt op het toelatingsproces van Ctgb wel wat af te dingen. Zij stelt dat de normen voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen dertig jaar oud zijn. Voor het toetsen van de toxiciteit voor het bodemleven worden de stoffen bijvoorbeeld getest op slechts vijf soorten van de één miljoen bodemorganismen, eventueel transport door de lucht gebonden aan fijnstof wordt niet meegenomen in de modellen en wat een mengeling van verschillende stoffen doet met mens en milieu is niet bekend.