Een hoger waterpeil zou de kwaliteit en kwantiteit van riet langs de oevers moeten verbeteren. (foto: Twitter).

Het waterpeil van het Lauwersmeer mag van 15 februari tot 1 april 2018 en 2019 tijdelijk worden verhoogd tot 0,52 meter. De rechtbank in Groningen verklaarde 5 februari de bezwaren van LTO Noord tegen een peilverhoging ongegrond. De peilverhoging is onderdeel van een proef die moet leiden tot meer waterriet en natuur langs de oevers van het meer. De proef mag nu dus gewoon doorgaan.

LTO Noord is fel tegen de proef omdat landbouwers de gevolgen van vernatting en verzilting van agrarische percelen vrezen. Waterschap Noorderzijlvest, de provincies Groningen en Fryslân, Wetterkip Fryslân, Staatsbosbeheer en diverse gemeenten stelden al in 2016 samen met het rijk een Natura 2000-beheerplan voor het Lauwersmeer op. In 2017 werd de proef door waterschap Noorderzijlvest uitgesteld. Die tijd is gebruikt om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting.

Spanning
Het hogere waterpeil zou de kwaliteit en kwantiteit van het waterriet in het Lauwersmeer langs de oevers verbeteren, zorgen voor meer slikgebieden en de voortschrijdende ‘verbossing’ stoppen. Henk Staghouwer gedeputeerde van de provincie Groningen zei eerder in een interview tegen de Dockumer Courant dat een natuurgebied in combinatie met recreatie en landbouw soms spanning oplevert. “Maar de status van het Lauwersmeer als Natura 2000-gebied, een Europees natuurbeschermingsgebied dus, is niet vrijblijvend. Het beheerplan evenmin. In dat licht moet je de proef bezien.”

Bezwaren
De bezwaren van de landbouworganisatie hebben vooral betrekking op het beheerprotocol, het monitoringsplan, de grondwaterstand en verzilting en de schaderegeling. Maar ook zijn zij bang voor de quarantaineziekte bruinrot. De rechtbank oordeelde dat Waterschap Noorderzijlvest de watervergunning volgens de voorschriften van de Waterwet heeft verleend. De vergunning om het peil te verhogen blijft daarmee van kracht.