Opkomende stoffen: Minister Schultz wil betere uitvoering waterkwaliteitsbeleid

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil geen nieuwe wet- en regelgeving voor opkomende stoffen. Dit zijn stoffen waarvoor geen wettelijke normen bestaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze een bedreiging voor veilig drinkwater vormen. Wel wil de minister voor een structurele aanpak van deze stoffen de uitvoering van het bestaande waterkwaliteitsbeleid verbeteren.

Opkomende stoffen moeten worden aangepakt door een betere vergunningverlening, door gerichte monitoring én via onderzoek naar stoffen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening. Dit staat in de brief ‘Structurele aanpak van opkomende stoffen in relatie tot de bescherming van drinkwaterbronnen’ die de minister van Infrastructuur en Milieu die onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Overschrijdingen direct melden
Vooruitlopend op de structurele aanpak is de Drinkwaterregeling aangepast om ontheffing voor het innemen van water bij overschrijding van de signaleringsparameter mogelijk te maken, wanneer er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. Overschrijdingen moeten nu altijd direct worden gemeld waardoor er meer inzicht ontstaat in lozingen van potentiële probleemstoffen.

Vergunningen
Aanleiding voor een ‘structurele aanpak van opkomende stoffen’ waren incidentele lozingen van stoffen zoals pyrazool, en recentelijk PFOA en GenX. Er bestaat veel onduidelijkheid, onder andere over de wijze waarop drinkwaterbelangen worden meegenomen bij de vergunningverlening en over de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden.

Rolverdeling
Uit de brief wordt blijkt dat de minister vertrouwen heeft in het waterkwaliteitsbeleid, maar dat de uitvoering moet verbeteren. Met name de beoordeling van indirecte lozingen waarvoor provincies en gemeenten het bevoegd gezag zijn, laat te wensen over. Provincies en gemeenten hebben de uitvoering vaak belegd bij omgevingsdiensten. De rolverdeling bij indirecte lozingen is niet altijd helder en er blijkt bij de betrokken instanties te weinig specifieke kennis aanwezig is. De minister wil daarover afspraken maken met de bevoegde gezagen.

Uniform monitoren
Daarnaast is het de bedoeling dat drinkwaterbedrijven op een uniforme wijze gaan monitoren en dat ze dat gaan doen op basis van een risicobeoordeling van bronnen en beschikbare meetgegevens. Ook gaan de bedrijven beter samenwerken met waterbeheerders. Monitoring zal veel nieuwe gegevens opleveren aan de hand waarvan de aanpak verder kan worden gefinetuned. Dat geldt ook voor het nader onderzoek naar risicovolle stoffen dat wordt uitgevoerd. Het accent zal liggen op stoffen die mobiel, persistent en toxisch zijn. Tot slot wil de minister zich inzetten voor een Europees geharmoniseerde aanpak van opkomende stoffen.

VEMW
Het kenniscentrum en de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruiker VEMW is tevreden met de verbetermaatregelen die minister Schultz voorstelt. De organisatie pleit voor een aanpak waarbij de belangen van de drinkwatervoorziening worden gediend en er tegelijkertijd voldoende ruimte overblijft voor andere watergebruiksfuncties. ‘Met de voorliggende structurele aanpak lijkt dat te gaan lukken’, stelt VEMW in een persbericht op de website.