Openingsbijeenkomst project SPAARWATER

Op donderdagmiddag 10 april a.s. vindt in het Friese Piaam de officiële opening plaats van het project SPAARWATER. U bent van harte uitgenodigd om te komen kennismaken met dit project waarin op vier pilotlocaties in het Waddengebied proeven worden uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. Het betreft specifiek het toepassen van zoetwaterinfiltratie, peilgestuurde drainage en precisiebemesting in de bloembollen- en aardappelenteelt. Het uiteindelijke doel van project is het behouden en versterken van een economische levensvatbare landbouwsector in het Waddengebied, een ontwikkeling die door toekomstige verzilting gehinderd kan worden. STOWA ondersteunt SPAARWATER, omdat het aansluit bij de kennisvragen rond zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptief regionaal waterbeheer.