Op de proefveldjes staan speciale sensoren die zaken als vochtigheid, temperatuur en geleiding van de bodem continu verzamelen en doorgeven aan het dashboard.

Welke gras- en kruidenmengsels zijn het beste in staat water in de bodem vast te houden? Deze vraag staat centraal in onderzoek van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht op het land van een boer in Groenekan. Doel is om boeren en andere landeigenaren handvatten te bieden zodat ze de juiste afweging kunnen maken tussen grasproductie voor koeien en biodiversiteit.

Nederland heeft steeds vaker met langere periodes van droogte en extreme regenval te maken. De Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht stellen dat boeren en landeigenaren vaak niet of nauwelijks betrokken worden bij het wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen. De uitkomsten zouden hierdoor vaak te ver van de praktijk afstaan. “Met dit onderzoek willen we ze concrete handvatten bieden voor de afweging tussen grasproductie en biodiversiteit”, zegt dr. Edwin Pos, universitair docent bij de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht.

Proefvelden aangelegd

Medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht hebben de proefvelden op het land van een boer in Groenekan aangelegd, ingezaaid en (deels) van overkappingen voorzien. Ook zorgen zij voor het onderhoud en het maaien van de proefvelden. De actualiteit van het onderzoek bleek al in de opstartfase: de vrijwilligers stonden maandenlang in de startblokken om 48 proefveldjes bij de boer in te zaaien, maar door extreme droogte en natheid kon het zaadmengsel pas in oktober daadwerkelijk worden ingezaaid.

Droogte tegengaan

De ingezaaide proefveldjes hebben een sensor. Die meet dag en nacht zaken als temperatuur, lucht- en bodemvochtigheid. De data zijn straks realtime af te lezen op de projectwebsite Biodiversiteit Utrecht.nl Deze site is niet alleen bedoeld voor boeren en landeigenaren, maar juist ook voor mensen die straks via het inzaaien van nieuwe gras- en kruidensoorten willen meehelpen om in hun directe leefomgeving de droogte van de grond tegen te gaan en daarmee de biodiversiteit te vergroten.

Looptijd drie jaar

De looptijd van het droogteonderzoek is drie jaar, maar mogelijk langer. De wetenschappelijke leiding/supervisie is in handen van dr. Edwin Pos van de Universiteit Utrecht die ook studenten begeleidt die hierop kunnen afstuderen. Het onderzoek van Pos en collega’s maakt onderdeel uit van een bredere samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. In verschillende onderzoeksprojecten buigen de partners zich over onder andere klimaat-, natuur- en landschapsvraagstukken met als doel een bijdrage te leveren aan een gezondere leefomgeving.