Nog meer dijken afgekeurd na verlengde derde toetsing primaire waterkeringen

Op 28 februari bood minister Schultz de resultaten van de verlengde derde toetsing met een brief aan de Tweede Kamer aan. Schultz legt uit dat met de verlengde derde toetsing het aantal dijken en waterkeringen in de categorie ‘nader te onderzoeken’ sterk is verminderd. Zij is tevreden met dat resultaat omdat haar voorganger Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, zich ten doel had gesteld met de verlengde toetsing de onzekerheid over de primaire waterkeringen en kunstwerken met 50 procent te verminderen. En dat doel is behaald. Van de 1458 kunstwerken moeten er nog 375 nader worden onderzocht en ook over 234 kilometer primaire kering is meer informatie nodig. De minister wil afspraken maken met de waterschappen om deze restcategorie zo klein mogelijk te maken voordat er een landelijke vierde toetsing komt. Die toetsing zal uitgaan van de nieuwe normering en niet plaatsvinden voordat er duidelijkheid is over de nieuwe normen en bijbehorend toetsingsinstrumenten.

Limburg
Van de huidige, afgekeurde primaire keringen (1302 kilometer) wordt ongeveer de helft al verbeterd in het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. De andere helft moet een plaats krijgen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Schultz vraagt in haar brief speciale aandacht voor de positie van Limburg. Pas in 2005 hebben de keringen daar de wettelijke status van primaire kering (1/250 per jaar) gekregen. Het is, volgens de minister, dus logisch dat die keringen nog niet aan de norm voldoen. 
Werkwijze
Verder wijst Schultz er in haar brief op dat de verlengde derde toetsing naar tevredenheid is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk was voor het toezicht. Voorheen lag de coördinatie bij de provincies. Uit de evaluatie blijkt tevens dat er meer aandacht moet komen voor kennisuitwisseling over de toetsingen. De minister wil samen met de Unie van Waterschappen gaan kijken hoe onderling overleg kan worden gestimuleerd.
Eerdere toetsingen
De eerste toetsing van de primaire waterkeringen vond plaats in 2001, de tweede toetsing in 2006 en de resultaten van de derde toetsing verschenen in 2011 Vanwege de grote onzekerheid omtrent de staat van een aantal primaire keringen en kunstwerken is in 2011 besloten om een verlengde derde toetsing uit te voeren. Het doel daarvan was om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de veiligheidstoestand.