afvalwater Schoonebeek

De NAM wil zo snel mogelijk overstappen op een gesloten stoominjectie proces op de oliewinlocatie Schoonebeek in Drenthe. Daarmee zou de afvalwaterinjectie in Twente overbodig worden. De vergunningsprocedure kan nog enkele jaren in beslag nemen, liet NAM-directeur Vroemen de gemeenteraad van Dinkelland op 11 januari weten. Nu ligt de afvalwaterinjectie stil vanwege piekconcentraties tolueen. De NAM houdt de mogelijkheid open de injectie in Twente te gaan hervatten.

De ontwikkelingen rond de afvalwaterinjectie in Twente volgden elkaar de afgelopen weken in rap tempo op. Het meest recente nieuws was de aankondiging van NAM-directeur Simon Vroemen dat zijn bedrijf nu zo snel mogelijk naar een gesloten stoominjectie wil op de oliewinlocatie in Schoonebeek.

Daarmee wil de NAM de baten en de lasten van de oliewinning bij elkaar brengen, lichtte de directeur de nieuwsprimeur toe aan de gemeenteraad van Dinkelland. De raadsleden toonden zich weinig gerustgesteld dat de injectie in Twente van het afvalwater uit het Drentse Schoonebeek nu ook daadwerkelijk snel zal stoppen. Vroemen hield de raad voor dat de NAM voor het beoogde gesloten stoominjectie proces eerst een vergunningprocedure moet doorlopen. Met een MER-procedure en een eventuele behandeling in de Raad van Staten kan dat al snel tot enkele jaren gaan duren. De NAM kan zich volgens Vroemen niet permitteren de oliewinlocatie in Schoonebeek stil te leggen met als gevolg dat de afvalwaterinjectie in Twente toch op enig moment hervat moeten worden.

Concentreren van zout

Het besluit van de NAM om nu versneld over te stappen op het gesloten injectieproces heeft te maken van de technologische ontwikkelingen rond het verdampen van het retourwater dat terugkomt na de ondergrondse injectie. Volgens Vroemen is het energieverbruik voor het verdampen sterk verminderd. Daarom is de toepassing voor dit enorme watervolume nu wel haalbaar.
Anders dan nu is het de bedoeling om het retourwater dat vrijkomt na de terugwinning van de olie eerst te verdampen waarbij schoon water vrijkomt dat opnieuw als stoom kan worden ingezet. De geconcentreerde zoutwaterstroom wordt dan in het ondergrondse reservoir van Schoonebeek ‘terug gestopt’. Deze optie is nog steeds vrij duur. Daarom bestudeert de NAM ook nog de optie om alle afvalwater – onbehandeld – terug te injecteren in olie- en gasveld in Schoonebeek.

Minder energieverbruik

Zes jaar geleden viel de optie om het afvalwater op te werken voor hergebruik af omdat dat de NAM het energieverbruik te hoog achtte. Door de verbetering van membraantechnologie is er nu een alternatief gekomen voor het ‘droogkoken’ van afvalwater. Met nieuwe membraantechnologie is het mogelijk geworden om grote hoeveelheden licht vervuild water te splitsen in een groot volume zoet water en een sterk geconsenteerde zout stroom. Deze behandeling vraagt veel minder energie en is daarmee goedkoper.

Vooruitlopend op de publicatie van een onderzoeksrapport van de Twente Universiteit later deze maand, naar de inzet van membraantechnologie, liet de NAM weten dat de hergebruiksoptie haalbaar is. De Nieuwwaterfabriek in Emmen, die het effluent van rwzi Emmen opwerkt zodat de NAM daar stoom van kan maken, kan hiervoor niet kan worden ingezet, stelt de NAM

Piekconcentraties tolueen

Vroemen vertelde de gemeenteraad dat hij de afvalwaterinjectie in Twente onlangs stil heeft gezet omdat het afvalwater soms piekconcentraties tolueen bevat die boven de vergunningeis uitkomen. Dat is volgens hem al jaren zo maar de injecties worden nu strenger in de gaten gehouden door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De vergunningeis van 1 miljoen ppm (red: 3,76 mg/m3 is door de NAM al die tijd gezien als een gemiddelde. Maar door het verscherpte toezicht wordt de eis volgens Vroemen nu gezien als een maximale concentratie. Daarom besloot hij de injectie in december stil te leggen.

Wel of niet hervatten

De hamvraag is nu of de NAM tussentijds de afvalwaterinjectie in Twente nog gaat hervatten. In december nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering vraag om NAM te gelasten te injectie stop te zetten. Voormalig minister Blok liet nog op de valreep van het vorige kabinet weten de motie niet te willen uitvoeren en eerst de geplande evaluatie te willen afwachten. Door het besluit van de NAM om de injectie vanwege de te hoge piekconcentraties tolueen stop te zetten, is de motie niet actueel. Bij de presentie van de plannen voor de afvalwaterverwerking in Schoonebeek, liet de NAM doorschemeren de injectie te zullen hervatten als ook de nieuwe minister de motie niet overneemt. Een jarenlange stopzetting van de oliewinlocatie in Schoonebeek in afwachting van de invoering van de nieuwe membraantechnologie, zou de heropening van de locatie technisch heel moeilijk maken.