Kassen in het Westland (foto: Klaske de Jong)
Vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet mogen glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de rioolwaterzuivering in Hoek van Holland. De glastuinders kunnen hun afvalwater ongezuiverd op de riolering blijven lozen, omdat de gewasbeschermingsmiddelen er straks op de rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg van hoogheemraadschap Delfland met een aanvullende trap uit het water worden gehaald.
Dat stelde minister Melanie Schultz van Haegen woensdag 21 juni tijdens het algemeen overleg met de commissie water in de Tweede Kamer. Zij gaf antwoord op een vraag van Kamerlid Jacco Geurts (CDA) die wilde weten of de tuinders konden rekenen op een tijdige wijziging van de Waterschapswet die nodig is om dit collectief mogelijk te maken. In verband met de tijd die nodig is voor de realisatie, kunnen de betrokken glastuinders via maatwerk uitstel krijgen van de zuiveringsplicht die op 1 januari 2018 van kracht wordt.
Wetswijziging
Een wijziging in de Waterschapswet is nodig omdat waterschappen nu geen aanvullende zuiveringsheffing mogen opleggen aan specifieke gebruikersgroepen. Een wetswijziging vraagt echter veel tijd en per 1 januari 2018 zijn individuele glastelers wettelijk verplicht om minimaal 95% van hun gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te verwijderen voordat ze het op de riolering of het oppervlaktewater lozen.
Uitstel voor collectieve zuivering
Glastelers die zich tijdig hebben aangesloten bij een zuiveringscollectief hoeven, afhankelijk van het maatwerk, pas uiterlijk 2021 aan de lozingseisen te voldoen. De zuiveringscollectieven krijgen van de overheid maximaal drie jaar extra tijd om de gezamenlijke zuiveringen te realiseren.
De situatie in Hoek van Holland is uitzonderlijk omdat het afvalwater op rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg voor ongeveer 25 procent afkomstig is van glastelers. Uit een verkenning uit 2015 blijkt dat het niet alleen voordeliger, maar ook betrouwbaarder is om de gewasbeschermingsmiddelen centraal op de rioolwaterzuivering te verwijderen. Waterschap Delfland breidt de zuivering daarom uit met een vierde trap. De zuivering gaat waarschijnlijk uit een behandeling met actief kool bestaan en er loopt nog nader onderzoek voor het aantonen van het zuiveringsrendement.