Een macro-opname van de Legionella Pneumophila, een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt (foto: Janice Haney Carr / Centers for Disease Control).

InstallQ (voorheen KvINL) heeft de nieuwe versie van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties (BRL6010) per 1 februari 2019 bindend verklaard. De regeling is aangepast naar de wens van het ministerie van IenW en ervaringen en opmerkingen vanuit de markt en ervaringen vanuit het toezicht op de regeling zijn erin verwerkt.

In de nieuwe versie van de BRL is een diploma-eis opgenomen voor de personen die moeten werken met de BRL. Verder zijn er aanvullende en meer expliciete eisen gesteld aan de vorm en inhoud van de risicoanalyse en het beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers, de technische kennis over legionellapreventie en de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.

Het KOMO-Instal-keurmerk vervalt
Op 1 januari 2019 zijn de stichtingen KvINL en Sterkin gefuseerd tot de nieuwe organisatie InstallQ en dat heeft consequenties voor de certificaten die worden toegekend aan installaties die voldoen aan de eisen van de BRL6010. Het huidige KOMO-Instal-keurmerk vervalt en daarvoor in de plaats wordt het nieuwe InstallQ-keurmerk op het certificaat opgenomen.

De gevolgen voor de certificaathouders
De regeling is inmiddels voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Het streven is dat het Drinkwaterbesluit zo snel mogelijk verwijst naar de geactualiseerde en geaccrediteerde BRL6010. InstallQ houdt rekening met een periode van 3 tot 6 maanden na de datum van bindendverklaring. Dat betekent dat de herziene BRL na de zomer zeker in het Drinkwaterbesluit zal zijn opgenomen. Om alle partijen voldoende tijd te geven om aan de nieuwe eisen te voldoen, is in de BRL6010 een overgangsperiode opgenomen van 18 maanden na bindendverklaring. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2020. Vanaf die datum moeten alle certificaathouders volgens de nieuwe eisen beoordeeld zijn en over een nieuw certificaat beschikken.

Examen en projectregister
De meeste legionellapreventie-adviseurs hebben weliswaar een opleiding gevolgd, maar met de komst van de vernieuwde BRL6010 komt er ook een diplomaplicht. Het examen wordt afgenomen door CITO en het aldus behaalde diploma moet aantonen dat de adviseur voldoende vakbekwaam is. De bedoeling is dat legionellapreventie-adviseurs zich per 1 april 2019 bij CITO kunnen aanmelden om examen te doen. Het Legionellabeheersplan van een gebouw moet voortaan de diploma’s bevatten van de personen die de risicoanalyse hebben uitgevoerd en het beheersplan hebben opgesteld. De adviesbureaus moeten bovendien een registratie bijhouden van alle beheersplannen die ze hebben opgesteld. Daarbij moet worden vastgelegd welke legionellapreventie-adviseurs hierbij betrokken zijn geweest. Dit maakt het voor de certificeringsinstelling makkelijker om gerichte steekproeven uit te voeren en gegevens te valideren.

Uniforme inhoud van legionellabeheersplannen
Met de herziene BRL6010 zou er een einde moeten komen aan de verschillen tussen legionellarisicoanalyses en -beheersplannen van verschillende adviesbureaus en wordt het bovendien makkelijker om gegevens onderling uit te wisselen. Nu kan het nog veel verschil maken welk adviesbureau een gebouweigenaar inschakelt. De vernieuwde BRL6010 schrijft een standaard hoofdstukindeling voor en in de werkvoorschriften van ISSO 55.1 wordt deze hoofdstukindeling verder uitgewerkt. Daarnaast komt er meer eenduidigheid in de componentenlijst, wat handig is voor de uitwisseling van informatie. Het beheersplan moet in een bewerkbaar format aan de opdrachtgever worden overgedragen.

ISSO-publicatie waarschijnlijk vanaf 1 april beschikbaar
De nieuwe BRL6010 is vanaf 28 februari 2019 verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl. De ISSO-publicatie 55.1 wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid met (een uitwerking van) de in de BRL opgenomen bijlagen 3 en 4. Deze ISSO-publicatie zal naar verwachting per 1 april 2019 beschikbaar zijn via de Kennisbank van ISSO (kennisbank.isso.nl).