pesticiden
Foto: Pixabay

De provincie Friesland start nog dit jaar met maatregelen om te stimuleren dat minder pesticiden worden gebruikt. Het is de uitwerking van een initiatiefvoorstel van zeven partijen in Provinciale Staten.

De maatregelen zijn vastgelegd in een plan van aanpak dat Gedeputeerde Staten hebben aangenomen. Het gaat onder andere om bewustwordingscampagnes, test- en experimenteerruimte voor boeren en een lobby voor goedkeuring van alternatieve bestrijdingsmiddelen. Hiermee geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan een initiatiefvoorstel van GroenLinks, SP, D66, PvdD, PvdA, FNP en 50Plus.

Geen dwang of drang

Dat initiatiefvoorstel – ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’ – werd in september 2021 aangenomen door Provinciale Staten. In het initiatiefvoorstel is geen sprake van dwang of drang: het gaat om het in gang zetten van een beweging om het gebruik van deze middelen af te bouwen. Ondanks dat veel bestrijdingsmiddelen wettelijk zijn toegestaan, bedreigen sommige de kwaliteit van water, bodem en lucht en van de planten en dieren die hierin leven. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Het maatregelenpakket moet bewustwording creëren over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De provincie wil het terugdringen van het gebruik van deze middelen stimuleren en faciliteren.”

Maatregelenpakket

Er wordt een campagne opgestart die inwoners en bedrijven van Friesland bewust maakt van de effecten van pesticiden en producten waarop deze middelen vaak worden gebruikt. Bovendien worden er gesprekken op gang gebracht tussen boeren en omwonenden. Boeren krijgen test- en experimenteerruimte, zodat op kleine schaal nieuwe technieken en alternatieve middelen kunnen worden uitgeprobeerd. De provincie spant zich daarnaast in voor de goedkeuring van adequate alternatieve bestrijdingsmiddelen en bijvoorbeeld labeling van producten (laten zien of iets duurzaam is of niet). Daarnaast is het doel om in 2030 geen pesticiden meer te gebruiken op de provinciale akkerbouwpercelen (zo’n 40 hectare).

Na twee jaar evalueren

Alle maatregelen worden in 2023 opgestart. Na twee jaar is er een evaluatiemoment en besluit de provincie over een vervolg tot en met 2030. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak is zo’n 700.000 euro beschikbaar. De provincie wijst erop dat het afbouwen van pesticiden past bij de Europese Green Deal en dat het ook aansluit bij programma’s als de Kaderrichtlijn Water, de Regiodeal natuurinclusieve landbouw, het bodembeleid en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.