Ondertekening uitvoeringsovereenkomst nitraatuitspoeling (foto: Jan Anninga).

Akkerbouwers en melkveehouders gaan samen met Vitens, WMD, LTO Noord en de provincie Drenthe extra maatregelen nemen om de nitraatuitspoeling in de bodem te verminderen. Hiervoor ondertekenden de partijen 27 september een uitvoeringsovereenkomst.

De uitvoeringsovereenkomst vloeit voort uit landelijke afspraken die in 2017 zijn gemaakt om de uitspoeling van nitraat naar de bodem te verminderen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In Drenthe gaat het om de grondwaterbeschermingsgebieden Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos.

Weinig effect
De maatregelen die de agrariërs in Drenthe tot nu toe hebben genomen, blijken nog te weinig effect te hebben. Uit cijfers van de provincie Drenthe blijkt dat in 2015 de EU-norm voor nitraat op 75% van de bouwlandpercelen en 40% van de graslandpercelen op zandgrond werd overschreden. De cijfers uit 2016 en 2017 laten een vergelijkbaar beeld zien. Daarom roepen de partijen de agrariërs op om extra maatregelen te nemen. Precisielandbouw en de teelt van gewassen die nitraat opnemen, zoals rogge, zijn volgens LTO Noord twee mogelijkheden van extra maatregelen.

Bezoeken
LTO-adviseurs gaan voor het project boeren in de 4 gebieden in Drenthe bezoeken om te adviseren welke maatregelen ze het beste kunnen nemen. De betrokken partijen (Rijk, waterbedrijven en provincie) hebben totaal 835.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het traject. Het geld is vooral voor de begeleiding van boeren en het uitvoeren van metingen. De sector is volgens LTO Noord zelf verantwoordelijk voor de financiering van de maatregelen.

KRW
In 2027 dienen alle wateren in Nederland aan de EU-eisen uit de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Als tussenstap moet in 2021 in 80 procent van de gebieden waar nu normen worden overschreden de problemen zijn aangepakt. De provincie Drenthe wijst er in een schriftelijke reactie op dat bij de aanvang van de KRW de focus vooral is gelegd op inrichtingsmaatregelen (natuurvriendelijke oevers, vistrappen, hermeandering) om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren.
Vanaf de tweede planperiode (2016-2021) ligt het accent meer op het terugdringen van diffuse belastingen, zoals meststoffen. De regelgeving voor diffuse belasting ligt bij het Rijk, stelt de provincie. Daarnaast is er verantwoordelijkheid voor de regio (zoals Drenthe) om waar mogelijk regionaal aanvullend maatwerk te leveren.

DAW
Dit heeft volgens de provincie geresulteerd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarin samen met de waterschappen en landbouw wordt opgetrokken om regionale waterkwaliteitsknelpunten aan te pakken. De extra aanpak in de vier grondwaterbeschermingsgebieden vloeit hieruit voort. Partners hierbij zijn de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD
De resultaten van eerdere trajecten zoals Duurzaam boer blijven in Drenthe laten volgens de provincie zien dat het mogelijk is om bij het nemen van de juiste maatregelen te voldoen aan de nitraatdoelen voor grondwater. De provincie verwacht op basis daarvan dat het mogelijk is om in 2021 in 80 procent van de gebieden de normen te realiseren.

Lees hier het persbericht