De data van de lozingen van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater voor 2014 en 2015 zijn onlangs gepubliceerd. De stoffen die door Chemours zijn geloosd en in het drinkwater zijn aangetroffen, komen (nog) niet voor in de meest recente metingen. “Dat betekent overigens niet dat een stof niet wordt gemeten, maar dat hij (nog) niet in de EmissieRegistratie is opgenomen”, stelt Janneke Klein van Deltares.

De stoffen waarover recentelijk veel onrust is ontstaan, PFOA (perfluoroctaanzuur) en GenX (FRD-902 en FRD-903) komen niet voor in de lijst met individuele stoffen waarvan de lozingen in het oppervlaktewater landelijk in kaart zijn gebracht. Klein: “Emissie van perfluorkoolwaterstoffen (PFK) naar lucht is wel opgenomen in de EmissieRegistratie. Een stof wordt pas in de EmissieRegistratie opgenomen als er voldoende (meet)gegevens voorhanden zijn om een betrouwbare schatting voor heel Nederland te maken.”

Emmissieregistratie
Sinds 1974 werken onder meer RIVM, RWS, TNO, CBS, PBL, Deltares en WUR-Alterra aan het project EmissieRegistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert de emissiegegevens voor de onderbouwing van milieubeleid en de metingen vormen de basis voor vele rapportages.

Peiljaren
De EmissieRegistratie verzamelt informatie over de uitstoot van circa 350 voor het milieubeleid relevante stoffen en stofgroepen naar de bodem, de lucht en het oppervlaktewater. Ieder jaar worden de emissiecijfers naar oppervlaktewater, bodem en lucht geupdate. Sinds kort zijn de cijfers voor 2015 beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn de emissies voor de peiljaren 1990, 1995, 2000, 2005 en 2010 en 2014 in te zien en te downloaden.

Meer informatie: www.emissieregistratie.nl