Door het thema drinkwater in de omgevingsvisies op te nemen, hoopt Dunea te voorkomen dat de leveringszekerheid onder druk komt (foto: Creative Commons).

Drinkwaterbedrijf Dunea zoekt samenwerking met gemeenten en provincies in haar win- en leveringsgebied met als doel ervoor te zorgen dat het thema drinkwater wordt geïntegreerd in de omgevingsvisies van die gemeenten en provincies. De drinkwaterleverancier stelt namelijk vast dat niet alle lagere overheden dat thema in het vizier hebben bij het vaststellen van de omgevingsvisies.

Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021, maken provincies en gemeenten een omgevingsvisie voor de komende 25-30 jaar. Dunea hoopt via samenwerking met de gemeenten en provincies drinkwater als thema te borgen bij de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Zoals het drinkwaterbedrijf het schetst, gaat het erom slimmer samen te werken aan de onder- en bovengrond en daarmee:
• ruimte te reserveren voor water om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende drinkwatervraag;
• keuzen over de fysieke leefomgeving in samenhang te bekijken ten behoeve van het streven naar de laagst mogelijke maatschappelijke kosten;
• de natuur te beschermen.

Onze deskundigen kunnen veel waarde toevoegen’
“Het thema drínkwater is niet overal in het vizier”, zegt omgevingsmanager Ans Groenewegen van Dunea. “Dat is juist noodzakelijk voor Dunea om ook in de toekomst voldoende en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Daarom denken we graag mee in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld omdat wij strategische grondwatervoorraden moeten realiseren, omdat veranderingen bovengronds altijd effect hebben op de ondergrond en omdat het beschermen van natuur belangrijk is voor zowel de waterwinning als het leefgenot van toekomstige generaties. Onze deskundigen kunnen veel waarde toevoegen aan de omgevingsvisies. Met kennis, kaartmateriaal van de ondergrond, onderzoeksgegevens naar de effecten van bodemdaling op de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen, noem maar op.”

Lobbyen voor samenwerking
Dunea doet er alles aan om te zorgen dat haar belangen bekend zijn bij de ontwikkelaars van omgevingsvisies. En het drinkwaterbedrijf lobbyt actief voor een samenwerking tussen gemeenten en Dunea-experts, zodat natuur- en drinkwaterbelangen onderdeel worden van integrale keuzes. Het bedrijf zegt te willen bereiken dat drinkwater en natuurbeheer, energie en water en andere functiecombinaties, een plek krijgen tussen andere lokale/regionale belangen en tijdig worden meegewogen. “Dit alles doen we voor onze klanten”, stelt Dunea. “Want als we onze belangen kunnen borgen in de omgevingsvisies, voorkomen we dat de leveringszekerheid onder druk komt, er ineffectief gebruik van onder- en bovengrond ontstaat en dat kosten voor drinkwater onnodig hoger worden.”