De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden nog niet hersteld. (foto: Waterforum).

In het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland, is er ondanks de regen, geen herstel van de grondwaterstanden. In een aantal gebieden, voornamelijk op de hoge zandgronden, staan natuur en landbouw onder druk. Deze gebieden zijn afhankelijk van neerslag en grondwater en kunnen niet uit de grote rivieren en kanalen van water worden voorzien. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de Droogtemonitor van 3 september.

Voor grondwaterherstel en het vasthouden van water zijn op verschillende stuwen van de Maas schotbalken geplaatst. Door de lage wateraanvoer is de gewenste extra opzet van het peil nu tijdelijk niet mogelijk. Vistrappen bij stuwen zijn deels gesloten zodat het peil op de stuwpanden van de Maas zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Het deels sluiten van de vistrappen heeft, volgens LCW,  geen nadelige gevolgen voor de visstand, omdat er in deze periode van het jaar geen vistrek plaatsvindt. Waterschappen hebben specifiek aandacht voor het peilbeheer voor de kwetsbare natuurgebieden. Voor de hoogveengebieden (Groote Peel en Deurnsche Peel) wordt water vanuit de Maas aangevoerd.

Lage afvoer Maas

De afvoer van de Maas is langzaam aan het dalen. Op dit moment is de afvoer ongeveer 20 m3/s. De LCW verwacht dat de afvoer zich de komende week rond dit niveau zal stabiliseren. In een gemiddeld jaar is de afvoer van de Maas in september ruim 60 m3/s. Bij een afvoer van minder dan 25 m3/s kunnen in de zomer serieuze watertekorten optreden omdat dan de watervraag voor onder andere de landbouw en de natuur hoog is. In september is de watervraag een stuk lager, waardoor de gevolgen van de lage Maasafvoer op dit moment beperkt zijn.

Hinder voor de scheepvaart

De gevolgen van de lage waterstand van de Maas zijn vooral merkbaar voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat en de waterschappen treffen maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn er bij sluizen pompen ingezet om het water dat via het schutten van de sluizen verdwijnt, weer terug te pompen om het opnieuw te kunnen gebruiken. De scheepvaart heeft verder te maken met beperking van de diepgang en beperkte schutregimes bij sluizen.

Neerslagtekort

Landelijk gezien is het neerslagtekort 206 mm. Dat is meer dan het langjarig gemiddelde voor eind augustus (ca. 100 mm), maar aanzienlijk minder dan in 2018 (ca. 300 mm). In de komende twee weken zal het neerslagtekort naar verwachting niet meer toenemen, omdat er meer neerslag zal vallen en de verdamping afneemt.